احتمال توقف سرمایهگذاری های بین المللی در دومین اقتصاد دنیا

ثانیا این مدل با حفظ چهارچوب سنتی، مسئله نااطمینانی و ریسک را مورد بررسی قرار داده است. اما آنچه بیشتر اقتصاددانان بزرگ دنیا در مورد آنهم عقیده هستند. در همین راستا نه تنها چهرهی شهر ( ایجاد مراکز تجاری و کارخانهها و کارگاهها) بلکه، سطح زندگی آنها دگرگون میشود. بنابراین میتواند محل مناسبی برای سرمایهگذاری و ایجاد کمپانیهای اقتصادی باشد. بهعلاوه چین بازار صادراتی فوقالعاده مناسبی برای تولیدکنندگان، صاحبان صنایع و کارآفرینان دارد. چین از بازار تولیدی و کسبوکار مناسبی برخوردار است. چین بازار کار و تجارت بسیار مناسبی دارد. این در حالی است که مدارک ارائهشده از طرف دانشگاههای هندوستان بسیار معتبر و مورد تأیید بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی است. راشاتودی آخرین تصمیم سافت بانک برای توقف سرمایه گذاری در دومین اقتصاد بزرگ جهان را به زودی مورد بررسی قرار خواهد داد. چنانچه هندوستان با رشد اقتصادی مناسب خود به یکی از ابرقدرتهای اقتصادی جهان تبدیل شود. همچنین آمریکا از شرایط اقتصادی مناسب برای سرمایه گذاری، کار و تحصیل برخوردار است.

مدل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، با وجود پیچیدگی کامل و استفاده از روابط ریاضی بسیار، دارای عملکردی ساده و بینش شهودی در میان واکنش های بین المللی، سیاست های مالی و پولی، می تواند در تعدادی از ابعاد مانند: کالاهای غیر قابل تجارت، قیمت گذاری بر اساس رفتار بازار، تورش داخلی در مخارج دولت و پیچیدگی بازار کار توسعه یابد. علاوه بر هزینهی کم زندگی، بستر مناسب کار، قطب صنایع مختلف، چین صاحب بزرگترین بازار داخلی در جهان است. بهرهوری بالا، تولید زیاد و بازار فروش گسترده موجب ارتقای روزافزون این کشور خواهد شد. هزینهی زندگی و تحصیل در این کشور نسبت به سایر کشورها بسیار پایین است. جالب است بدانید که اغلب این کشورها در حال توسعه بوده و هماکنون نیز از اقتصادهای برتر دنیا مثل؛ ایالاتمتحده، ژاپن و آلمان در حال پیشی گرفتن هستند؛ اما این کشورها درحالتوسعه چه کشورهایی هستند؟ بهعنوان نمونه؛ آمریکا از مقاوم دوم به سوم، آلمان از مقام پنجم به نهم و ژاپن از مقام چهارم به هشتم تنزل رتبه خواهند داشت. همچنین مهاجرت به این کشورها چه سودی خواهد داشت؟ و نشان داد که چگونه کشورها می توانند با هم به تجارت بپردازند بدون اینکه در نهایت هیچکدام از کشورها زیان کنند و مجبور به ترک تجارت گردند.

و این مبحث به گونه ای مورد توجه اقتصاددانان این رشته قرار گرفت که در میان اقتصاددانان به اقتصاد کلان باز جدید، شهرت یافت و تا امروز بسیاری از اقتصادانانی که در زمینه مالیه بین الملل تحقیق می کنند بر مبنا، اصول و مبانی نظری اقتصاد کلان باز جدید تاکید دارند و در تحقیقات خود سعی می کنند اصول و فروض مطرح شده آن را زیر پا نگذارند اما علت آنکه این مدل مور توجه شدید اقتصاددانان بین الملل قرار گرفت از این قرار بود که اولا مبانی نظری این مدل بر اساس بنیان های خردی شکل گرفت یعنی یک پشتوانه نظری قوی، اساس و اصول این مدل پویا و یا مکتب را شکل داده است. اما مسائلی مانند عدم منظور بنیان های طرف عرضه و در نظر نگرفتن مسئله حداکثر سازی نفع شخصی و همچنین مشکل ایستایی این مدل ها، توضیح غیر واضح از چگونگی بررسی تکانه های پولی و عدم بررسی تاثیرپذیری رفاه از سیاست های پولی و مالی غیرمنتظره، از مشکلات اساسی این مدل ها بود و به این علت این مدل ها نیز جایگاهی در اقتصاد کلان بین الملل نیافتند. همچنین منازل نسبت به گذشته بسیار شیک و لوکس شدهاند.

بهعلاوه این کشور سرشار از نیروی کار است. بهعلاوه این کشور سرشار از جاذبههای طبیعی و تاریخی است. کشور چین بزرگترین اقتصاد دنیا خواهد شد. هم اکنون حدود بیست درصد(20%) از تولید ناخالصی دنیا متعلق به ایالات متحده ی آمریکا است. عواملی مثل؛ برونرفت بریتانیا از ایالات متحده (Brexit)، تعرفههای تجاری جدید و از همه مهمتر ویروس کرونا. ایالات متحده آمریکا اقتصادی مبنی بر کاپیتالیستی(سرمایه محوری) دارد. سیاستهای کشور چین مبنی برجذب نخبگان و کارآفرینان خارجی است. نتایج این رشد اقتصادی هماکنون نیز در زندگی مردم این کشور تأثیر گذار بوده است. در چند دههی گذشته آسیا بحرانهای اقتصادی زیادی را تجربه کرده است. همچنین موقعیت جغرافیای مطلوب این کشور شرایط توسعهی اقتصادی و تجاری را برای ساکنین چینی فراهم کرده است. به عبارتی نشانههای رشد اقتصادی این کشور اکنون نیز قابلمشاهده است. شرکت خدمات حرفهای بریتانیا؛ موسوم به (PWC) که اکنون دومین شرکت خدمات حرفهای جهان محسوب میشود. طبق پیشبینی انجامگرفته توسط اقتصاددانان بزرگ دنیا، اقتصادهایی که اکنون بزرگ دنیا محسوب میشوند، طی چندین سال آینده دچار تنزل مقام خواهند شد. طبق بیش بینی اقتصاددانان موارد ذکرشده در چندین سال آینده تأثیر منفی بر اقتصاد دنیا خواهند گذاشت؛ اما جالب است بدانید که، باوجوداین عوامل منفی بازهم اقتصاد دنیا طی چند دههی آینده روندی رو به رشد خواهد داشت.

بهعلاوه این کشور بستر مناسبی جهت یافتن شغل و راهاندازی کسبوکار و تولید دارد. به همین جهت شهروندان چین شاهد دگرگونیهای اقتصاد با چشم خود بودند. من در اواخر قرن بیستم میلادی به معنای واقعی دگرگونی هند را با چشمان خود مشاهده کردم. هند ازجمله کشورهایی است که در سالهای اخیر بهشدت توسعه و رشد اقتصادی داشته است. هندوستان از سرمایهگذاران خارجی بهشدت استقبال میکند. جاذبههایی که هر بینندهای را مجذوب خود میکند. جالب است بدانید که راهها و روشهای متفاوت برای مهاجرت به آمریکا وجود دارد. شباهت فرهنگی زیادی میان هندیها و ایرانیها وجود دارد. موارد مختلفی وجود دارند؛ که تأثیر مستقیمی بر وضعیت اقتصاد کشورها در چندین سال آینده خواهند گذاشت. زندگی کردن و تحصیل در چین ارزانتر از سایر کشورها است. می تواند رفاه و مطلوبیت ساکنین کشورها را ترقی دهد. اما شاید مهمترین مسئله ای که باعث شد این مدل مورد توجه قرار بگیرد منظور کردن محاسبه مطلوبیت شخصی و رفاه افراد در چهارچوب خود بود. یعنی برای اولین بار یک مدل بین الملل به واکاوی رفتار مصرف کننده و تولید کننده شخصی در هر کشور پرداخت.

طبق بیش بینی اقتصاددانهای سازمان ملل متحد، جمعیت جهان در طی چند سال آینده افزایش بیست و ششدرصدی (26%) خواهد داشت. بر اساس پیشبینی(PWC) دومین کشور پرجمعیت جهان، یعنی هند در طی چندین سال آینده به دومین اقتصاد قدرتمند جهان تبدیل میشود. این موضوع موجب تنوع فرهنگی بزرگی در میان مردم این کشور شده است. برای پاسخ به ایراد وارده، شاید مجبور به تصحیح اساسی در مبانی نظری مدل شود. تا بتواند اگر ایراد و یا اشکالاتی بر این مدل وارد شد با استفاده از روابط ریاضی، به کاستی ها پاسخ دهد. تحقیق حاضر یک تحقیق بنیادی و نظری می باشد از همین رو در آن از روش توصیفی استفاده شده است. در تحقیقات تاریخی اخیر، ایجنگرین و ساچز تحقیق کردند از نقطه نظر معمول که استهلاک رقابتی در طی بحران اقتصادی بزرگ، یک امر ضد تولیدی بود. وقتی ریسک در مدل منظور می شود تعیین قیمت اسمی با تولیدکنندگان انحصاری تحت شرایط نا اطمینانی، نشان می دهد که پاداش ریسک در دوره های انتظاری تجارت، ممکن است دارای علامتی متفاوت از پاداش ریسک ارز محلی متعارف باشد.

با سقوط یک رتبه ای آمریکا از جایگاه ابرقدرت اقتصاد دنیا باز هم این کشور شرایط اقتصادی مناسبی سایت atlasmarketing دارد. شش کشوری که طبق پیشبینی شرکت خدمات حرفهای چندملیتی(PWC) در چندین سال آینده ابرقدرت اقتصاد دنیا میشوند، به ترتیب عبارتاند از: چین، هند، ایلات متحده،اندونزی، برزیل و روسیه. در کنار این رشد بیست شش درصدی جمعیت رشد بازار جهانی و اقتصاد دنیا دو برابر خواهد شد. رقمی سه برابر درآمد سرانهی فعلی هندیها. مقدار درآمد سرانهی هر شهروند هندی به بیش از 5000 دلار میرسد. از این رو مطلوبیت بیشتری کسب می کنند. اما مدل پیش رو با یک حمایت نظری این گونه بیان کرد که کشور بزرگتر، کشور کوچکتر را از نظر اقتصادی در خود حل می کند و این یعنی اینکه، کشور کوچکتر جزیی از کشور بزرگتر به حساب می آید و ساکنین آن هم کالای کشور داخلی را باهمان قیمت خریدارند و از طرف دیگر ساکنین کشور کوچکتر می توانند به راحتی در کشور بزرگتر به اشتغال مشغول شوند و از طرفی چون مقدرا تولید کشور کوچکتر بسیار کم است، ساکنین آن فراغت بیشتری را تجربه کرده و تعداد ساعات کمتری به کار می پردازند.

و بنیان های خردی بدون روابط ریاضی کاربرد خود را از دست می دهند. کمپانیهایی که با بیشتر نقاط دنیا بدون محدودیت تعامل تجاری داشته باشد. چین پس از آمریکا صاحب بیشترین ذخایر ارزی دنیا است. هندوستان صاحب دانشگاههای معتبر زیادی است که علاوه بر قدمت از رتبههای علمی بالایی برخوردارهستند. همچنین از امکانات رفاهی و آموزشی زیادی برخوردار است. لغو قوانین سنگین مالیاتی دست و پاگیر، ایجاد قوانین حمایتی از صادرات و واردات همچنین اخذ قوانین مناسب جهت حمایت از سرمایهگذار خارجی ازجمله اقداماتی است که دولت هند برای پیشرفت اقتصادی خود و جذب مهاجرین سرمایهگذار انجام داده است. نماینده شیراز و زرقان با بیان اینکه بنا نبود دولت میزان دریافت مالیات از اصناف و کسبه ها را افزایش دهد، میگوید: قرار بود دولت میزان فرارهای مالیاتی را شناسایی کند و افزایش پروندههای مالیاتی توسط دولت به هیچ وجه نباید در دستور کار دولت قرار می گرفت. نماینده شیراز و زرقان بر لزوم جذب اعتماد مردم توسط دولت تاکید میکند و میافزاید: در صورتی که دولت به مردم اعتماد نداشته باشد و صحبتهای مردم را گوش ندهد قطعا مردم هم به دولت بیاعتماد میشوند. پیشبینی میکند، شش کشور از اقتصاد های نوظهور دنیا در طی 30 سال آینده اقتصادهای برتر جهان میشوند.

مردم این کشور مدام در حال تلاش و ارتقای سطح اقتصاد خود و کشورشان هستند. کارشناسان میانگین رشد اقتصادی این کشور را 5٪ در سال تخمین زدهاند. حدود یکهشتم از جمعیت کل کشور چین را مهاجران تشکیل میدهند. آنها رتبههای خود را از دست میدهند. بر اساس این گزارشها، اقتصادهای نسبتاً ضعیفتر مثل: ویتنام (45 اقتصاد دنیا)، فیلیپین (37 اقتصاد دنیا) و نیجریه (28 اقتصاد دنیا) در سالهای آینده به رتبههای اقتصادی بهتری دست خواهند یافت. از دستفروشان در بازارهای نمور گرفته تا موتور سورانی که پشت چراغقرمز ایستادهاند؛ یا افرادی که تا دیروقت در دفاتر خود مشغول کارند، همه به فکر پیشرفت و ارتقای سطح اقتصادی خود و کشورشان هستند. میشود. بهعنوان نمونه؛ کیفیت تلویزیون ها نسبت به 15 سال گذشته پیشرفت کرده است، مدل و کیفیت تلفن همراه بیشتر و بهتر شده است، مدل خودروهای مورداستفاده ارتقا پیداکرده است، امکانات سفر هوایی فراهمشده است. در چند سال آینده، کشورهایی بزرگترین اقتصادهای جهان می شوند، که امروز در حال تلاش، تکامل و پیشرفت هستند. این امر است که کشورهای در حال رشد و توسعهی امروز اقتصاد های برتر جهان در آینده میشوند.

این موضوع هرگر بدون بنیان های خردی به این دقت تحلیل نمی شود. با توجه به اینکه مدل های کینزی سنتی ایستا یا مدل های بین دوره ای قیمت، زیاد از حد ناقص به نظر می رسیدند، در طول تحقیق از بنیان های جدید برای تفکر پیرامون مسائل کلان بین الملل استفاده شده است. از این رو مدل هایی معرفی شدند تا بتوانند با غلبه بر ضعف های موجود در مدل های سنتی، راه گشای مسائل اقتصاد بین الملل شوند. از دیگر امتیازات این مدل می توان گفت که نقش پل ارتباطی میان مالیه بین الملل و تجارت بین الملل را ایفا کرد و مسائل این دو رشته از اقتصاد بین الملل را به هم پیوند داد. اما با یک تغییر کوچک در روابط ریاضی، می توان ایرادات اساسی، احیانا مطرح شده، را رفع کرد. با توجه به ضعف های موجود در مدل های اقتصاد کلان بین الملل سنتی از جمله مدل ماندل ـ فلمینگ و مدل دورنبوش، اقتصاددانان در صدد معرفی مدل های شدند تا با حفظ چهار چوب اولیه، ضعف های موجود در این مدل ها را، از بین ببرد. در حقیقت بنیان های خردی، که مبانی نظری، اصول و شالوده اصلی مکتب اقتصاد کلان باز جدید را تشکیل می دهد، بر پایه روابط ریاضی بنا شده است.

در حقیقت زبان مکتب اقتصاد کلان باز جدید زبان ریاضی البته با اساس اقتصادی، می باشد. در حقیقت تحقیق حاضر به بررسی مدل اقتصاد کلان باز جدید در شرایط قیمت های انعطاف پذیر و چسبنده و همچنین مدل با وجود ریسک، پرداخته است. اما در سال 1994 میلادی، ماریوس آبستفلد و کنت روگوف، با معرفی یک مدل جدید در حیطه اقتصاد کلان بین الملل، انقلابی در اقتصاد بین الملل به پا نمودند. برای کسب اطلاعات کامل در مورد تحصیل در چین به سایت GO2TR مراجعه بفرمایید. جهت کسب اطلاعات در مورد انواع روشهای مهاجرت به هند به سایت GO2TR مراجعه کنید. جهت کسب اطلاعات کامل در مورد مهاجرت به چین میتوانید، به سایت GO2TR مراجعه کنید. جهت کسب اطلاعات کامل در مورد تحصیل در هندوستان میتوانید به سایت GO2TR مراجعه بفرمایید. برای اطلاع یافتن از انواع ویزای چین لطفاً به سایت GO2TR مراجعه بفرمایید. پیشنهاد میکنم مطلب قربانیهای اول کرونا؛ 5 ارز برتر دنیا را مطالعه بفرمایید. بنابراین آمریکا در طی چندین سال آینده به سومین ابر قدرت اقتصادی دنیا تبدیل می شود. به عقیده ی کارشناسان چنانچه این روند ادامهدار شود، هندوستان در چندین سال آینده به دومین اقتصاد قدرتمند دنیا تبدیل خواهد شد. آمریکا هم اکنون اولین و بزرگترین وارد کننده ی و سومین صادر کنندهی کالا در جهان است؛ اما طبق پیش بینی کارشناسان اقتصادی، این کشور به دلیل سیاست های غلط اقتصادی و هزینه های سرسام آوری که صرف جنگ افروزی های متفاوت می کند.

در حالیکه اگر مدل بر مبنای روابط غیرریاضی و کلامی بنا شده باشد. چنانچه مبنای محاسبه را قدرت خرید (PPP) قرار دهیم. چنانچه روند رشد اقتصادی پنج درصدی در هندوستان ادامه یابد. به همین جهت افراد زیادی در سالهای اخیر اقدام به مهاجرت به چین کردهاند. مهاجرت به آن میتواند، گزینهی فوقالعاده مناسبی برای ایرانیان باشد. رشد اقتصادی در سبک زندگی مردم تاثیر داشته و آن را تغییر داده است. این تغییر سبک زندگی شامل؛ نحوهی برخورد مردم جامعه با یکدیگر، تغییر عادات روزمرهی آنها، تغییر حال و هوای شهر و… چراکه هندوستان علاوه بر جاذبههای طبیعی و تاریخی فرهنگ هند شباهتهای زیادی با فرهنگ مردم ایران دارد. پیشبینی میشود، هندوستان طی چندین سال آینده شاهد رشد انبوه اقتصادی باشد. چین کشوری رو به رشد است. چرا مهاجرت به چین؟ چرا مهاجرت به هند؟ چرا نباید پناهندگی بگیریم؟ فارغالتحصیل میشوند. یکی از این دانشگاههای معتبر، دانشگاه بمبی است. ساوراب جیندال یکی از ساکنین هند است. این مقدار رشد، یکی از سریعترین رشدهای اقتصادی دنیا در میان کشورهای توسعهیافته است. بیش از صدها زبان و گویش متفاوت در هند مورداستفاده قرار میگیرد. ساعات بسیاری از روز را بهکار و فعالیت میپردازند.

جالب است بدانید که اغلب افرادی که از طریق ویزای کارآفرینی اقدام به مهاجرت کردهاند، در ظرف زمان کمی موفق به اخذ اقامت در این کشور شدهاند. مقدار تولید ناخالص این کشور بیش از 15 درصد از تولید ناخالصی جهان را به خود اختصاص میدهد. این کشور اکنون دومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می شود. تعدادی از بهترین دانشگاههای باکیفیت دنیا در این کشور قرار دارد. همچنین شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیت های اقتصادی، در طی چندین سال آینده از جایگاه اقتصادی خود یک رتبه تنزل خواهد کرد. همچنین پذیرای کارآفرینان مختلف است. فرهنگها و ملیتهای مختلف در این کشور وجود دارند. همچنین وجود مهاجرین زیاد با ملیتهای متفاوت موجب جهانبینی گستردهی هندیها شده است. همچنین اگر تولید کنندگان در محاسبه رفاه به اعتبار پیش بینی و برنامه ریزی، قیمت را تعیین کنند و سیاست ها مالی و پولی دولت ها کم و کمتر شود و یا این سیاست ها برنامه ریزی شده باشد. نرخ بیکاری در آمریکا کمتر از شش درصد است. شرایط خوب وکیفیت عالی زندگی در این کشور، امکانات رفاهی و آموزشی، وجود دانشگاه های معتبر، نرخ بیکاری پایین موجب شده است که میزان مهاجرت به آمریکا روند افزایشی داشته باشد؛ البته این نکته را نباید فراموش کرد که هزینه ی زندگی و فعالیت در این کشور نسبت به کشور های دیگر بیشتر است.

در طول تحقیق این نتیجه حاصل شد که انبساط پولی داخلی ساکنین خارجی، قطع نظر از تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت، روی تولید خارجی و حساب جاری در دوره های تجارت تاثیر گذار است. در حقیقت می توان گفت که هدف این مدل، نتیجه گیرهای قابل فهم و درک با استفاده از روابط ریاضی پیچیده می باشد. آنها تاکید کردند که در نتیجه افزایش خالص در تقاضای کل ممکن است حداقل به اندازه ایی نسبتا مهم، در نتیجه اثرات گردش ـ هزینه، برندگان بیشتر از بازندگان نفع ببرند. برخی عوامل تاکید دارند در مدل های کینزی، انتقال سیاست به نوبه خود، به یک بازبینی مهم، محتاج است اما به طور اختصاصی تا حد زیادی، این ضعف ها جبران می شود و نیاز به باز بینی کمتر می شود. پاک فطرت با اشاره به اینکه دریافت مالیات بابت بده بستانهایی که مغازهداران با یکدیگر دارند کار مناسبی نیست، ادامه میدهد: قطعا دولت اگر قصد دریافت مالیات از در آمد افراد و مغازه داران را داشت باید از قبل و از سال 98 الی 99 به این افراد اطلاع می داد که قرار است از مبادلات بانکی و گردش حساب برخی اصناف هم مالیات دریافت کند. به گزارش ایبِنا به نقل از راشاتودی، در حالی که پکن به مبارزه با کسب و کارهای داخلی عظیم ادامه میدهد، برخی از سرمایه گذاران بین المللی در حال عقب نشینی از مشارکت خود در چین هستند.

هزینهی زندگی و تحصیل در هندوستان بسیار مقرون و بهصرفه است. پیشبینی رشد اقتصادی دنیا در چندین سال آینده و اینکه دقیقاً چه اتفاقی خواهد افتاد، شاید کار بسیار سادهای نباشد. کارآفرینانی که بتوانند، از بستر مناسب هندوستان در جهت رشد اقتصادی این کشور کمک بگیرند. به همین دلیل این کشور همیشه پذیرای کارآفرینان بوده است. این امر نتیجهی بیش از هشت صدسال تسلط ایرانیان بر این کشور است. این کشور هر ساله هزاران نفر مهاجر را در خوود جای داده است. بهترین کارخانههای سراسر دنیا که ابر تولیدکنندگان در جهان هستند، در چین قرار دارند. اغلب مردم دنیا دانشگاه بمبی را به عنوان دانشگاه قدیمی جهان میشناسند. بهگونهای که زندگی کردن با آنها را ممکن و شیرین ساخته است. بنابراین اکثر افرادی که به چین مهاجرت میکنند، از طریق ویزای کار و یا ویزای تحصیلی وارد این کشور میشوند. سالانه تعداد زیادی ایرانی در دانشگاه های این کشور در رشتههای پزشکی، مهندسی، اقتصاد و… این کشور بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون مشتری و مصرفکنندهی بالقوه دارد. هرکدام از این روشها مناسب شرایط و موقعیتهای خاصی است که از یک فرد نسبت به فرد دیگر متفاوت است. بنابراین میتوان پیشبینی کرد که اقتصاد دنیا در چندین دههی آینده در مقایسه با افزایش جمعیت رشد بسیاری خواهد کرد.

توسط حمید صباغی

حمید صباغی هستم یک بازاریاب