اقتصاددانان بزرگ دنیا را بشناسید تا سازوکار این دنیا را بفهمید

برخی از آنها در تاریخ مسائل مالی مشارکتهایی داشتهاند که بر روی بسیاری از جوانب تاریخ اجتماعی مؤثر بوده است. بهنحویکه ممکن است بهدلایل عوامل مذکور برخی افراد بهطور چشمگیر کاهش درآمد را در زندگی خود مشاهده کنند. مثال های اقتصاد بی وزن را مقایسه کنید با مدل ذهنی برخی از مدیران ارشد. ، یادی از او کردیم. شاید بتوان از او بهعنوان ترویجدهنده بازارهای آزاد و اعتبار بازارهای ارز مدرن یاد کرد. شاخص بیثباتی اقتصاد کلان است که ترکیبی از بیثباتی در چهار متغیر نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، میزان تورم، نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی و رشد نرخ ارز حقیقی است. بیشینه اعتبار وی به جهت یک پارچه کردن مدل منحنیهای عرضه و تقاضا، سودمندی مرزی و هزینههای تولید مرزی است. بااینحال، برگزیدن این ایدهها و تطبیق آن با زندگی روزمره، مثل جدا کردن گندم از کاه است. در آن سخنرانی از هنگکنگ بهعنوان بهترین نمونه سیاست بازار آزاد نام برده شده بود. اما در آن زمان فرانکلین تماماً درگیر پروژهای بود که بهتازگی قرارداد آنرا منعقد کرده بود. همچنین در هر دو دورة زمانیِ بررسیشده، نسبت شهرنشینی، رشد اقتصادی و بیکاری اثر مثبت بر جرایم مالی و برخلاف انتظار، ضریب جینی (و به دنبال آن نابرابری درآمدی) اثر منفی بر جرایم مالی دارد.

حمایت به هر قیمتی – رویه و سیستم حفظ و پشتیبانی از تجارت داخلی. تمرکز بر چگونگی واکنش افراد به انگیزههای اقتصادی، بینش ارزشمندی راجع به کارآمدی سیاستهای مختلف اعمال قانون ایجاد میکند. اهداف تان را فراموش کنید و از الان بر روی «سیستم» تمرکز کنید ! در حقوق جزای اختصاصی، عناصر و ویژگیهای مربوط به هر یک از جرایم بحث شده است. یک رمزعبور موقت، برایتان ایمیل خواهد شد. کینز تقریباً در سال 1929 ورشکست شد… در این حالت دیگر این دولتی ها نیستند که در مراسم کلنگ-قیچی نفر اول هستند. اقتصادی که بر شانه دو پارامتر کلیدی است: اطلاعات و ارتباطات. فرانکلین روزولت، رئیسجمهور وقت، به دلیل رکود اقتصادی عظیم، درخواست کمکرسانی و بازیابی کرد. گفته میشود که علاقه اصیل وی به مسیحیت بهگونهای بود که به دلیل خداگرا بودن او را طرد میکردند. او ایده عدالتخواهی و توزیع عادلانه را بر اساس اخلاق مسیحیت و عقاید مطلوبیتگرایان به پیش میبرد. اما توانست دوباره به وضعیت مالی ایده آل خود برگردد. همین ایده شکلدهنده شالوده اصلی کتاب او با عنوان «سرمایهداری و آزادی» بود. از این کتاب بهعنوان نقطه آغاز اقتصاد کلان یاد میشود. همانطورکه از نمودار مشخص است روند حرکتی شاخص، نشاندهندة شکل سینوسی است و در سالهای 1367، 1374، 1378، 1381 و 1387 نقاط اوج و در سالهای 1364، 1369، 1376، 1380، 1384 و 1388 نقاط حضیض دارد.

آمازون بزرگ ترین کتاب فروش جهان است بدون آن که تا مدت ها حتی یک کتاب داشته باشند و یک مغازه کتاب فروشی تاسیس کرده باشد! افزایش صادرات به گسترش تولید منجر شده و گسترش تولید، اثرهای زیادی را بر کاهش بیکاری به جای گذاشته و با ایجاد فرصت کسب درآمد در بازارِ کار قانونی، زمینه را برای کاهش تخلفات و جرایم مالی فراهم کرده است. 2008)، پژوهشهایی در این زمینه انجام دادهاند. در این زمینه به پژوهشهای حسینینژاد (1384)، صادقی و همکاران (1384) و مهرگان و گرشاسبی فخر (1390) در داخل اشاره میشود که اثر مثبت نابرابری درآمدی را بر جرم سرقت نتیجه گرفتند. گرشاسبی فخر (1389) و مهرگان و گرشاسبی فخر (1390) نیز با استفاده از اطلاعات سری زمانی برای ایران، اثر مثبت بیکاری بر جرم سرقت را نتیجهگیری کردند. گفتنی است این مطالعه مبتنیبر دادههای سری زمانی سالهای 1390-1363 برای کشور ایران انجام شده است. صادقی و همکاران (1384) در مطالعة خود با استفاده از دادههای 26 استان کشور در دورة زمانی 1380-1376 عوامل مؤثر بر جرایم سرقت و قتل عمد را بررسی کردند و نتیجه گرفتند بیکاری بر هر دو متغیر وابسته، اثری مثبت و معنادار دارد.

او همچنین نزدیک به 10 سال را صرف کار بر روی مهمترین اثرش، «اصول اقتصاد» کرد که در سال 1890 بهپایان رسید. واقعا فوق العاده بود مطالبی که در اختیار ما گذاشتین. او در مورد ارتباط بین عرضه پول و تورم بسیار مصر بود. در اواخر زندگی وی، اغلب دست نوشتههای آدام اسمیت از بین رفت و باوجود اینکه تعدادی از آنها نجات یافت، هیچگاه نتوانستیم به آخرین نوشتههای وی دسترسی پیدا کنیم. در طول جنگ جهانی اول او بر روی تبادلات اعتباری بین انگلستان و متحدان کار میکرد و یکی از نمایندگان پیماننامه صلح ورسای بود. را در اقتصاد بکار گیرد تا بتواند اقتصاد را به علمی فراتر از فلسفه بدل کند. «اقتصاد صنعتی» او در سال 1879 در انگلستان به برنامه تحصیلی همگانی تبدیل شد. وی استراتژی «اقتصاد بی وزن» را انتخاب کرده است. اما وی چگونه به چنین ثروت افسانه ای دست یافته است؟ چون بسیاری از اقتصاددانان بزرگ دنیا هستند که دست به کارهایی بزرگ زدهاند.

برایناساس باتوجهبه رفعنشدن نیازهای تازه بهوجودآمده، ناامیدی و سرخوردگی افزایش مییابد و به احتمال زیاد، به وقوع جرم و افزایش آن منجر میشود. 2007)، همخوانی دارد. اندازة ضریب در برآوردها نشان میدهد که یک درصد افزایش در ضریب جینی، بهترتیب با کاهش 7/2 و 9/0 درصدی در سهم جرایم مالی همراه است. همه این اقتصاددانان بزرگدنیا را که در این مقاله آنها را معرفی کردیم، تأثیری ژرف بر جهان داشتهاند، اما تنها گذر زمان است که مشخص میکند تلاشهای آنها تا چه حد اقتصاددان های حال حاضر را برای بهبود و شکل دادن به آینده یاری میدهد. برایناساس انگیزههای اقتصادی، افراد را بهگونهای تحتتأثیر قرار میدهد که فعالیتهای قانونی را بهجای فعالیتهای غیرقانونی انتخاب کنند. جرم بهدلیل ارتباط با متغیرهای اقتصادی، عامل کلیدی از وضعیت اجتماعی جوامع است که تحولات اقتصادی تأثیرهای بسیاری بر آن میگذارد و تمام جوامع بشری سعی بر کنترل آن دارند و کاهش آن را در زمره اهداف خود قرار میدهند.

چرا که نشان داد استفاده از قشر کارگر توسط قشر ثروتاندوز برای تصرف بیشتر ثروت، برای یک جامعه متعالی مفید نیست. استدلال آدام اسمیت بر ضد سیاست بازرگانی و به نفع تجارت آزاد چالشی تمامعیار برای سیستم حمایت از تولیدات داخلی، تعرفههای گمرکی و خوابانیدن طلا بود که در آن زمان غالب شده بود. وی در سن 14 سالگی برای کار در بورس اوراق بهادار لندن به پدرش ملحق شد و بهسرعت به انسان موفقی درزمینه پیشبینی سهام و املاک بدل شد. این مرد انگلیسی پذیرفته بود یک سخنرانی در دانشگاه کمبریج داشته باشد. اسمیت در 15 سالگی به دانشگاه گلاسکو راه یافت و فلسفه اخلاق خواند. در ابتدا تصمیم داشت جزو روحانیون باشد اما موفقیتش در کمبریج او را راهی دانشگاه کرد. شما اگر اقتصاددانان بزرگ را بشناسید، از نظریه های آنها مطلع شوید، بهتر میتوانید راجع به مسائل مالی شخصی تان که تاثیرگرفته از دنیا و کشوری که در آن زندگی میکنید است، تصمیم بگیرید. آنها بودند که سازوکارهای مالی را طراحی کردند و نحوه ارتباط مردم را شکل دادند. باوجود اتکا بر ریاضیات، مارشال کوشید تا کارش را برای عامه مردم قابلفهم ارائه کند.

اگر ایجاد یک پل، تاسیس یک بیمارستان، احداث یک جاده باشد همه دوست دارند در کلنگ و قیچی اش باشند. به همین خاطر جذابیت بیشتری دارند. به همین خاطر است که با بودجه های میلیاردی ساختمان های دولتی و تجهیزات اداری دولتی نو می شوند. او یکی از بهترین اقتصاددانانی است که شاید کمتر شناختهشده است؛ آنهم به خاطر که او از هیچ نظریه اساسی حمایت نکرد. پس از اخذ مدرک کارشناسی هنر از دانشگاه راتگرز و کارشناسی ارشد از دانشگاه شیکاگو، برای مشارکت در مجموعهای از برنامههای طراحیشده از جانب آمریکا بهکار گرفته شد. برای بررسی دقیقتر روند حرکتی شاخص بیثباتی کل اقتصاد کلان (محاسبهشده با روش گلزاکاس) طی دورة مطالعهشده در نمودار (1) نمایش داده شده است. بهطوریکه نقاط اوج بیثباتی در این روش در سالهای 1366، 1374، 1378، 1383 و 1387 و نقاط حضیض آن در سالهای 1364، 1369، 1376، 1379، 1385 و 1388 رخ داده است. سالهایی که تأمین مالی بودجه بهویژه کسری آن به روش انتشار اسکناس به یک عادت تبدیل میشد و یکی از تبعات آن افزایش میزان تورم بود.

او معتقد بود که میبایست نقش دولت در بازار آزاد بهعنوان ابزاری برای ایجاد آزادی سیاسی و اجتماعی به حداقل برسد. فربدمن معتقد بود معرفی نظام سرمایهداری به کشورهای دارای نظام دیکتاتوری منجر به پیشرفت جامعه و افزایش آزادی سیاسی خواهد شد. فلسفه سیاسی او فضایل نظام اقتصادی بازار آزاد با دخالت حداقلی دولت را ستایش میکرد. برایناساس پیشنهاد میشود دولت و نهادهای مسؤول در امور سیاستگذاری، برنامهای هدفمند و بلندمدت برای کاهش بیثباتی اقتصاد کلان اتخاذ کنند تا با کاهش تورم، واقعینمودن نرخ ارز و قراردادن آن در سطح تعادلی، کنترل و کاهش کسری بودجة مزمن (بهویژه کسری بودجة ناشی از اعتبارات هزینهای) و کاهش بدهی خارجی (بهویژه بدهیهای نامولد در کنترل جرایم مالی که یکی از آسیبهای اقتصادی – اجتماعی کشور است)، توفیقات بیشتری کسب کنند. اما قوانین پایه کشور برای 50 سال پیش است. بسیاری از مفاهیم و مدلهای تحلیلی ارائه شده توسط مارشال هنوز هم به عنوان پایه و اساس آموزش اقتصاد خرد بهویژه برای سالهای نخست ورود به دانشگاه مورد استفاده قرار میگیرند…

بهعبارتدیگر امروزه افزایش احتمالی جرایم بهدلیل فقر بوده که آن هم متأثر از افزایش مستمر قیمتها است. همچنین هزینههای پایین ارتکاب جرم برای کارگران بیکار از این نتیجه حمایت میکند که بیکاری منجر به جرم میشود. وی در سال 1988 برای دانش آموزان و دانشمندان چینی در سانفرانسیسکو سخنرانی کرد که بهعنوان بخشی از اصلاح اقتصادی چین تلقی میشد. حاضریم برای خرید یک ساختمان 20 میلیارد تومان بدهیم اما برای بودجه 50 میلیونی برای اصلاح قوانین کهنه دل درد می گیریم. بلکه مکانیزمی طراحی می کند که بخش مردمی اقتصاد با انگیزه تمام سرمایه گذاری های لازم را انجام می دهند. سرمایه یا دارایی چیست؟ کشورداری و اقتصادی که مبتنی بر سرمایه های فیزیکی و ملموس و سنگین است. این پروژه ها، ملموس هستند، دیده می شوند. اما در کشورداری نسل جدید یا در کشورداری بی وزن، دولت نه سد می زند و نه جاده احداث می کند و نه بیمارستان و نه مدرسه. جان مینارد کینز کتاب «تئوری عمومی اشتغال، ثروت و علاقه» را در سال 1936 در پاسخ به رکود بزرگ برای تشویق دولت برای توجه به سرمایهگذاری و مصرفگرایی تدوین کرد. شهرت ریکاردو از آنجایی میآید که وی اعتقاد داشت مللهای مختلف میبایست برای سودمندی بهتر تخصص یابند.

«دنی کوا» پروفسور اقتصاد، اقتصاد مبتنی بر اطلاعات را اقتصاد بدون وزن می نامند وی معتقد است برخلاف گذشته که رشد اقتصادی را بر حسب تولید محصولات سنگین همچون فولاد و تجهیزات و ماشین آلات سنگین صنعتی و نظایر آن تعریف می کردند امروزه رشد اقتصادی بر حسب محصولات سبک الکترونیکی تعریف می شود و نیز به این نکته توجه می شود که سهم اطلاعات-ارتباطات در ارزش افزوده به مراتب بیش از سهم سایر عوامل تولید سایت atlasmarketing است. بسیاری از شرکت های برتر جهانی، مبتنی بر اقتصاد بی وزن فعالیت می کنند. سلام لطف کنید بیوگرافی زیادی از اقتصاددانهای دیگر مشهور جهان را نیز نشر کنید. سلام ، به نظر میاد که اقتصاد علم پیچیده ای باشه ونیاز باشه در رشته تجربی وریاضی هم تدریس بشه، بهتره از نخبه های کنکور در هر سه رشته استفاده بشه. علمی که همه ی رشته هارادربرمی گیرد دانش یک اقتصاد دان به مراتب درصورت کاربردی و عمل به آن باارزش تر از سایرین است .

کافیست به تاریخ قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه و بودجه کشور نگاه کنیم که برای سال های دور، خیلی دور است. بیکاری زمینة لازم برای ارتکاب جرم و جنایت را فراهم میکند. او یک بار گفت که او بیش از همه به نقش خود در حذف سربازگیری در ایالات متحده افتخار میکند و این که حمایت او از حق انتخاب مدرسه منجر شد او بنیاد فریدمن برای انتخاب آموزشی را بنیان نهد. بسیاری از اقتصاددانها سخت تلاش میکنند تا ایدهها و نظریههایی مطرح کنند و در دستیابی به جامعهای بهتر برای همه ما نقشی داشته باشند. درواقع، دنیا برای اقتصاددانها کاملاً دلگیر و تاریک میشد. اقتصاد علم روز دنیا برای همیشه است. از وی بهعنوان مدافع مداخله دولت و سیاستهای پولی برای کاهش اثرات نامطلوب رکود اقتصادی، بحران و رونق یاد میشود. نظریه پولی او بر پاسخ فدرال رزرو بر بحران اقتصادی جهانی 08-2007 اثر گذاشت. در پاسخ به چرایی روند حرکتی گفتنی است که پس از شروع جنگ تحمیلی و در سالهای آغازین، کمترین بیثباتی در سال 1364 است. گفتنی است برخلاف پژوهشهای تجربی انجامشده در زمینة جرم در داخل، مطالعهای در زمینة تأثیرپذیری جرایم مالی شامل ترکیبی از بیثباتی در تورم، نرخ ارز، کسری بودجه و بدهی خارجی مشاهده نشده است.

شناوری او در بازارهای غیرقابل تنظیم و ثابت، نغمهای از این واقعیت بود که «پول بیشتر از آنچه مردم میاندیشند با ارزش است.» در دوران جنگ سرد کار او حتی شکل زیرزمینی به خود گرفت و اساسی شد بر اقتصاد مبتنی بر مالیات؛ به جای مالیات درآمد یا مالیات ثروت. دومی بیست متر عقبتر از اردکها را هدف گرفت و سومی داد زد: “کارتون فوقالعاده بود! همچنین دیگر از فساد دولتی (از لفت و لیس های کوچک تا رانت های کلان) خبری نیست. برای بررسی دقیقتر، روند حرکتی شاخص بیثباتی کل اقتصاد کلان (محاسبهشده با فیلتر هادریک – پرسکات) در نمودار (2) نمایش داده شده است. برای آن که تصوری از 106 میلیارد دلار بدست آورید کافیست آن را با مجموع دارایی های صندوق توسعه ملی مقایسه کنید. یک فرد بیش از دارایی های تجمیع شده و پس انداز شده یک کشور80 میلیونی، ثروت دارد. دنیا بعد از اقتصاددانان بزرگ دنیا… آدام اسمیت فیلسوفی اسکاتلندی بود که در میانه دوران روشنگری اسکاتلند به یکی اقتصاددان بزرگ دنیا بدل شد.

توسط حمید صباغی

حمید صباغی هستم یک بازاریاب