اقتصاد دنیا در آینده نزدیک

بر اساس پیشبینیها انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال 2019، 1.7 درصد، و در سال 2020، 1.6 درصد باشد. با توجه به وابستگی آلمان به صادرات کالاهای سرمایهای، اقتصاد این کشور در سال 2009 به میزان 5.2 درصد کاهش پیدا کرد؛ زیرا شرکتهای سراسر جهان پروژههای سرمایهگذاری خود را پس از بحران مالی کاهش دادند. در نتیجه سرمایهگذاری بیش از حد در بازار مسکن و بستگی داشتن قدرت مصرفکننده به اعتبار، اقتصاد آن به شدت تحت تاثیر بحرانهای مالی و اعتباری قرار گرفت. پیش از بحران مالی در سال 2008، این کشور از سال 2003 تا 2007، رشد تولید ناخالص داخلی بالای 9 درصد را تجربه کرد؛ اما در سالهای بعد، روند رشد آهستهتری را پیش گرفت. گفتنی است که پیش از وقوع بحران مالی در سال 2008، ایتایا همچنان روند رشد آهستهای داشت. در حالی که 15 سال پیش که من برای اولینبار به چین آمدم، تمام این منطقه باتلاق و زمین کشاورزی بود. از سال 2010 تا کنون، روند رشد اقتصادی چین به آرامی صورت گرفته است. بازارهای جهانی تا سال ۲۰۵۰ دو برابر میشوند؛ در حالی که طبق پیشبینی سازمان ملل متحد، جمعیت جهان در همین بازه ۲۶درصد بیشتر رشد نخواهد کرد. منابع طبیعی سرشار برزیل به رشد اقتصادی این کشور کمک کرده.

تولید ناخالص داخلی اسمی 10کشور برتر جهان، حدود 67درصد از کل اقتصاد جهان را در برمیگیرد، در حالی که GDP20 اقتصاد برتر جهان حدود 81درصد از کل اقتصاد جهان را سایت atlasmarketing شامل میشود. برگزیت، ویروس کرونا و تعرفههای تجاری ممکن است باعث ایجاد مشکلات اقتصادی شوند اما پیشبینی میشود در چند دهه آینده اقتصاد جهانی حتی با وجود این مشکلات به سرعت رشد کند. با این حال ، مدرنیزاسیون چین در سالهای اخیر با ایجاد بخش سوم، بزرگترین بخش تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داد (46.1درصد)، در حالی که بخش ثانویه هنوز 45درصد از کل تولید کشور را به خود اختصاص داد. حتی مشکلات کشور، مثل مشکل حمل و نقل عمومی، باعث ایجاد فرصت کاری شده. البته این پیشرفتها بدون مشکل نبوده. اقتصاد برزیل در چند دهه گذشته به لطف منابع طبیعی فراوان این کشور به سرعت رشد کرده اما برای کنترل فساد دولتی و تورمی که این کشور را در سالهای اخیر گرفتار کرده، مشکل دارد. اگرچه در طول 35 سال گذشته رشد عظیمی را تجربه کرده است، کارشناسان اصطلاح جدیدی را با نام “نرمال جدید” در خصوص رشد اقتصادی این کشور به کار بردهاند. در گزارش شرکت فولکروم پیشبینی شده که مکزیک تا سال ۲۰۵۰ میلادی به اقتصاد هفتم دنیا بدل شود بخش عمده رشد مکزیک در سالهای اخیر با تمرکز بر تولید و صادرات بوده؛ اگرچه شرایط اقتصادی کنونی جلوی رشد بیشتر را گرفته است.

پیشبینی میشود که اقتصاد چین تا پایان سال 2019، 6.3درصد رشد داشته باشد. فهمیدن اینکه کسی مهاجر است آسان به نظر میرسد و این باعث میشود طعمه آسانی باشید. در حال حاضر، بخش خدماترسانی، با اختصاص دادن بیش از 70درصد تولید ناخالص داخلی به خود، مهمترین بخش برای این کشور محسوب میشود. اقتصاد ایالات متحده دارای شاخصها و تکنولوژیهای بسیار پیشرفته است که تقریبا 80 درصد تولید جهانی را در دست دارد. همه جای چین داستان همین است. چین هماکنون بزرگترین اقتصاد جهان است. برزیل یکی از غولهای جهان در معدن و کشاورزی و تولیدات صنعتی است، بخش خدمات هم استوار و روبه رشد است. با وجود اینکه کشور ایتالیا در جایگاه هشتم لیست قدرتمندترین اقتصادهای جهان قرار گرفته است، اما به دلیل مسائلی همچون بیثباتی سیاسی، رکود اقتصادی و عدم اصلاحات ساختاری، با رکود روند رشد اقتصادی مواجه شده است. در مکزیک هم مثل بسیاری از اقتصادهای در حال رشد، تأمین بودجه برای زیرساختهای شهری دشوار است. نیجریه یکی از بزرگترین اقتصادهای آفریقاست. با این حال، از آن زمان تا کنون، آن طور که انتظار میرفت تاثیرگذاری چشمگیری نداشته است. از سال 2010، روند رو به رشد اقتصاد کانادا از سر گرفته شد و در طول سالهای 2010 تا 2013، به طور متوسط سالیانه 1.4 درصد رشد را تجربه کرده است.

پیشبینی شرکت فولکروم این است که تا سال ۲۰۵۰ میلادی، نیجریه به طور متوسط سالی 2/4 درصد رشد میکند و از رده ۲۲ به رده ۱۴ اقتصادهای بزرگ جهان میرسد. اما آنطور که در گزارشی از رویترز آمده، نشانههای رشد دوباره پدیدار شده و به نظر میرسد با روی کار آمدن دولت جدید در این کشور، سال ۲۰۲۰ سالی حیاتی برای اقتصاد برزیل باشد. کار به جایی رسید که به نظر میآمد برزیل سریعتر از آنچه باید رشد کرده. بعضی از این مشکلات باعث شده برزیل سریعتر از بسیاری کشورها خود را با فناوری روز وفق دهد. برزیل برای اینکه از نقدینگی در برابر تورم محافظت کند، به فناوری رو آورد. اقدام بعدی، کاهش کمی (QE) بود که برای رسیدن نرخ بهره به صفر و افزایش عرضه پول برای بالا رفتن انتظار تورم انجام شد. «آنالیزا نش فرناندس» که پیش از این در سائوپائولو زندگی میکرده میگوید: «در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، رشد بالا یعنی تورم بالا.

اقتصاد فرانسه در طول دوره بحران مالی، نسبت به همتایانش، وضعیت اقتصادی بهتری را تجربه کرد. با این وجود، همانطور که اشاره شد، مشکلات متعدد ساختاری از قبیل رکود اقتصادی، نرخ مالیات بالا، افزایش پرداخت وامهای غیر فعال و بدهی عمومی بالا، باعث کاهش پتانسیل رشد اقتصادی کشور و کاهش چشمانداز رشد، نسبت به کشورهای همتای خود شده است. با این وجود، از آغاز سال 2017، روند رشد به طور چشمگیری دچار رکود و کندی، نسبت به سطح متوسط اتحادیه اروپا شده است. پیشبینیها حاکی از آن است که اقتصاد ایالات متحده آمریکا در سال 2019، 2.5درصد، و 1.7درصد در سال 2020 رشد داشته باشد. طبق تخمین هیئت مشاوران، میزان رشد تولید ناخالص داخلی این کشور تا پایان سال 2019، 1.5 درصد خواهد بود. زمانی که چین در سال 1978، برنامه اصلاحات اقتصادی خود را آغاز کرد، با تولید ناخالص داخلی اسمی 214 میلیارد دلار، در جایگاه نهم این رتبه بندی قرار داشت؛ 35 سال بعد با افزایش تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور به 9.2 تریلیون دلار، به جایگاه دوم جهش پیدا کرد. در حال حاضر اقتصاد ژاپن در جایگاه سوم قرار دارد و بر اساس پیشبینیهای انجام شده انتظار میرود تولید ناخالص داخلی این کشور در پایان سال2019 ،5.2 تریلیون دلار باشد.

اقتصاد این کشور حدود 20 درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است. تا سال ۲۰۵۰ میلادی، هند ۱۵درصد از کل تولید ناخالص داخلی کل جهان را به خود اختصاص خواهد داد. 172کشور باقی مانده با یکدیگر، کمتر از یکپنجم کل اقتصاد جهان را تشکیل میدهند. برزیلیها کمتر فردگرا و بیشتر اجتماعی هستند. همه برزیلیها به این موضوع میبالیدند. وضعیت اقتصادی هرچه باشد، آغوش برزیلیها عموما به روی خارجیها باز است؛ مخصوصا اگر زبان یاد بگیرند. از زمان اجرای اصلاحات اقتصادی در سال 1978، چین به یک کانون تولید جهانی تبدیل شده است؛ جایی که بحش ثانویه آن (شامل صنعت و ساخت و ساز) بزرگترین سهم تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. درباره آینده اقتصاد دنیا پیشبینیهای زیادی صورت گرفته است؛ بهخصوص در اوج بحرانهای چند سال اخیر. با این حال، در سال 2010، تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور، 1.7 درصد افزایش را تجربه کرد.

میزان رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری،به دلیل کاهش رشد مصرفکننده خصوصی و کاهش سرمایهگذاری به دلیل عدم اطمینان به برگزیت، روند آرامتری داشته باشد. در سال 2009، تولید ناخالص داخلی، عمدتا به دلیل کاهش سرمایهگذاری ثابت خصوصی، 5.2 درصد کاهش پیدا کرد. در پی بحران اقتصادی جهان، از سال 2008 اقتصاد ژاپن، به ندرت رکود خود را نشان داد اما با این حال پیشبینی میشود اقتصاد این کشور، باری دیگر در سال 2019، مثبت خواهد بود، هر چند انتظار میرود در طی سالهای 2020 تا 2023، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد باشد. اقتصادآنلاین – مهسا نجاتی؛ مراحل مختلف چرخههای اقتصادی، به طور مداوم باعث تغییر و تحول اقتصاد سراسر جهان میشود. از سال1999 تا 2008، کانادا به طور متوسط سالیانه 2.9 درصد افزایش را تجربه کرد. ده سال قبل از رکود جهانی، از سال 1999 تا 2008، میزان رشد نرخ تولید ناخالص داخلی سالیانه آلمان به طور متوسط، 1.6 درصد بوده است. طبق بررسیهای انجام شده، انتظار میرود تا پایان سال 2019، فرانسه در جایگاه هفتم لیست قدرتمندترین اقتصادهای جهان قرار داشته باشد.

سرعت رشد اقتصاد این کشور، به تازگی از چین پیشی گرفته و انتظار میرود تا پایان سال جاری، رشد 7.7 درصدی را تجربه کند. انتظار میرود تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده تا پایان سال 2019، 21 تریلیون دلار( 21هزار میلیارد دلار) باشد. رکود اقتصادی سال ۲۰۱۶ میلادی ضربه سنگینی به برزیل زد. کایو برست که در برزیل به دنیا آمده میگوید: «من سرخوشی دوران رشد اقتصادی اواخر سال ۲۰۰۰ و اوایل ۲۰۱۰ میلادی را از نزدیک دیدم. 10 سال پیش از وقوع بحران مالی جهانی، از سال 1999 تا 2008، میزان رشد تولید ناخالص داخلی برزیل، به طور متوسط در هر سال 3.4 درصد افزایش داشت. پس از رشد قابل ملاحظه برزیل در طول سالهای 2007 و 2008، این کشور در سال 2009، به دلیل کاهش تقاضای کالاهای برزیلی در سطح جهان و کاهش اعتبار خارجی، 0.3درصد رکود اقتصادی را تجربه کرد. 10 سال پیش از رکود بزرگ جهانی، از سال 1999 تا 2008، تولید ناخالص داخلی بریتانیا سالیانه به طور متوسط 2.8 درصد رشد داشت. بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده توسط کشور هند، پیشبینی میشود تا سال 2020، جایگاه بریتانیا را اشغال کند؛ همانطور که در سال 2018 از کشور فرانسه پیشی گرفت.

پیشبینی میشود تا سال ۲۰۵۰ میلادی، هند از آمریکا هم پیشی بگیرد و دومین اقتصاد بزرگ جهان شود. این کاهش میزان رشد، به دلیل تصمیم ایالات متحده آمریکا برای خارج کردن سرمایههای خود از کشور هند نیز تشدید شد. نیجریهایها عموما به آینده کشورشان خوشبینند اما نگران فساد دولتی و سرمایههای خارجی هستند. این غول اقتصادی آمریکای جنوبی در آینده پنجمین اقتصاد بزرگ جهان میشود و از ژاپن، آلمان و روسیه پیشی میگیرد. شرکت خدمات حرفهای بینالملل (PwC) در گزارشی با عنوان «جهان در سال ۲۰۵۰» پیشبینی کرده در 30 سال آینده 6 کشور از هفت اقتصاد بزرگ جهان اقتصادهای نوظهور امروز باشند. دهه 1990، به عنوان “دهه از دست رفته” نامگذاری شد. اقتصاد چین در طول چند دهه اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده که سبب قرار گرفتن نام این کشور در جایگاه دومین اقتصاد قدرتمند جهان شده است. کاملاً عادی است که یک نفر همزمان مشغول چند کار باشد. با این حال، مهماننوازی مردم کار را آسان میکند؛ بهخصوص یادگیری زبان اسپانیایی را که برای زندگی در مکزیک ضروری است. او معتقد است کسانی که میخواهند به هند مهاجرت کنند باید درست تحقیق کنند؛ مخصوصا به این دلیل که بخشهای مختلف کشور با هم تفاوت چشمگیر دارند. ساوراب جیندال ساکن هند است و مدیر اپلیکیشنی به نام تاک تراول.

اما جالب توجه است که اقتصادهای قدرتمند جهان، به همین سادگی جایگاه خود را از دست نمیدهند. نامیتا کولکارنی، وبلاگنویسی در میسور، در اینباره میگوید: «رشد یک کشور با توجه به میزان احترام به حقوق شهروندی آن کشور سنجیده میشود، بنابراین ما هنوز راه زیادی در پیش داریم. با توجه به روابط اقتصادی نزدیک کانادا با ایالات متحده آمریکا، اقتصاد این کشور در سال 2009 به دلیل وقوع بحران مالی، در مقایسه با سال قبل، 2.7 درصد کاهش پیدا کرد. قیمت بنزین در هشتسال گذشته دو برابر شده و ارزش پزو مکزیک در مقایسه با دلار آمریکا در 10 سال ۵۰ درصد افت کرده. فدریکو آریتزوبالاگا که بلاگر سفر است و در پورتو بایارتا زندگی میکند میگوید: «درست است که اقتصاد مکزیک طی 10سال گذشته رشد کرده اما نه آنقدری که فکر میکردم و قطعاً کمتر از آنچه میتوانسته به موفقیت دست یافته است. پس از این دوره، در سالهای اخیر با مشاهده رشد نسبتا پایدار به نظر میرسد که اقتصاد فرانسه به وضعیت ثابتی دست یافته است.

توسط حمید صباغی

حمید صباغی هستم یک بازاریاب