روزنامه دنیای اقتصاد. دریافتشده در ۲۰۲۱-۰۲-۰۴

بر اساس برآورد تحلیلگران اقتصادي برگزاري رقابتهاي جام جهانی در آفریقاي جنوبی باعث تزریق 7.1 میلیارد دلار دارایی خارجی به اقتصاد این سایت atlasmarketing کشور شده است. در جام جهانی 2006 آلمان نیز سه میلیون و یکصد هزار بلیت فروخته شد و شش میلیارد و 100 میلیون دلار سود خالص نصیب کشور آلمان کرد که برابر با شش ماه صادرات غیرنفتی ایران در همین سال بود. عدد پایداری در این موضوع و در پنج دهه گذشته به تناوب کاهش یافته و از مقادیر مطلوب در دو دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ به مقادیر نامطلوب سه دهه گذشته نزول کردهاست. در پنج دهه گذشته، بالاترین مقدار توسعه پایدار در ایران در دهه ۱۳۵۰ با عدد ۶۷ درصد تجربه شدهاست. این محاسبه نشان میدهد که در صورت عدم تخریب شاخصههای محیطی جایگاه ایران در موضوع توسعه پایدار با توجه به بهبود شاخصههای اجتماعی و اقتصادی میتوانست در رتبهای به مراتب بالاتر قرار گیرد. برآیند تغییرات پایداری شاخصهها در ۱۵ موضوع مورد بررسی در نهایت محاسبه عدد پایداری کل (توسعه پایدار) را برای مجموعه اقتصاد ایران ممکن کردهاست. بالاترین رقم پایداری در بخش تجارت خارجی با توجه به عدد بالای شاخصههای موازنه تجاری کالاها و نسبت صادرات غیرنفتی به واردات در دهه ۱۳۷۰، مربوط به این دهه است.

همچنین وضعیت نامطلوب این شاخصه در دهه ۱۳۶۰ با توجه به شرایط جنگی در کشور با انتظارات هماهنگی دارد. هرروز بیش 3 میلیون گردشگر از مرزهای بینالمللی عبور میکنند و امروزه صنعت گردشگری یکی از اصلیترین ستونهای اقتصادی هر کشور در دنیا است. هرچند گردشگری به علت «رکود بزرگ» اقتصادی سالهای 2000 تا 2010 ضربه سنگینی بر پیکرهاش وارد شد اما همچنان این صنعت در ردیف سودآورترین صنایع دنیا باقی مانده و امروز حجم کسبوکار گردشگری برابر و حتی بیشتر از صنایع نفتی، خوراکی و اتومبیلسازی است. اگر این رقم را در ۱۲ ماه سال ضرب کنیم، عددی که برای پرداخت سالیانه به کارمندان دولت بهدست میآید، رقمی نزدیک به هشتاد و دو هزار و پانصد و نود میلیارد تومان است. بر اساس گزارشی در اردیبهشت ۱۳۹۷، دولت برای کارمندانش سالانه حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت میکند، البته حقوقهای پرداختی به همین شمار خلاصه نمیشود و اگر بازنشستگان و مستمریبگیران، کارمندان نهادهای غیردولتی که از دولت حقوق میگیرند، نظامیها و… در طول جنگ با عراق، حدود ۳۰۰ هزار نفر از ایرانیان کشته و حدود ۵۰۰ هزار نفر دیگر مجروح شدند. ادعا میشود که این رویداد، خسارتی در حدود ۵۰۰ میلیارد دلار آمریکا بر اقتصاد ایران تحمیل کرد.

این شورا در گزارش سال 2015 خود نیز 184 کشور و 25 منطقه جهان را مورد بررسی قرار داده بود. در این جام جهانی رقم نجومی 1.2 میلیارد دلار تنها از بلیتفروشی عاید این دو کشور شد. در حالی که در دهه ۱۳۸۰ با وجود افزایش سرانه مصرف انرژی، از علل اصلی مقدار مطلوب پایداری میتوان به افزایش تولید برق، افزایش تولید نفت همراه با افزایش بهرهوری انرژی در این دهه اشاره کرد. در کل مشاهدات نشان میدهند که رابطه معنا داری میان پایداری بخش انرژی با بهبود شرایط تولید، افزایش بهرهوری انرژی و کاهش سرانه مصرف انرژی در ایران وجود دارد. یعنی به ازای مقدار مساوی سرمایهگذاری در برگزاری المپیک و در شرایط عادی، تعداد مشاغل بیشتری به وجود میآیند. بازیهای المپیک در تمامی ادوار (بهجز المپیک 1984 لسآنجلس) زیانآور بودهاند که این امر به خاطر نوع برگزاری این رقابتها است. مسابقات المپیک بیشترین هزینههای زیرساختی و برگزاری را روی دست کشورها میگذارد و از طرفی به علت گستردگی زمانی آن در حین برگزاری مسابقات، فروش حق پخش تلویزیونی و بلیتهای تماشای بازی آن از راندمان بالایی برای جبران هزینهها برخوردار نیست. با سقوط ریال که در طول بیست سال گذشته ارزش آن روند نزولی داشته، رئیس بانک مرکزی و مقامات ایران اعلام کردند که قرار است صرفاً به جهت سهولت در محاسبات مالی و آماری، چند صفر از پول ملی ایران حذف شود تا ارزش ظاهری پول جمهوری اسلامی ایران در مقابل سایر ارزها متعادلتر به نظر آید.

بر اساس ارزیابی بانک جهانی، در ۲۰۲۰ میلادی رشد اقتصادی ایران صفر درصد خواهد بود. جو بایدن از تولیدکنندگان بهخاطر سود بردن از قیمتهای بالا بهجای تولید بیشتر انتقاد کرده بود. بر اساس این مقاله، این کشور براي هر گردشگر حدود 13 هزار دلار خرج کرده است اما این کشور همچنین توانست امکانات فوتبال خود را ارتقا بخشد و سه میلیارد و 500 میلیون دلار نیز سود کسب کند. نتایج محاسبات نشان میدهد که عدد پایداری کل در دو دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ نامطلوب و در سه دهه دیگر مقدار پایداری کل هرچند پایین اما مطلوب بودهاست. بر این اساس تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره سه ساله ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ با افت ۲۸ درصدی مواجه شد. طبق این گزارش ایران در این سال 3,868 میلیون دلار از گردشگری بینالمللی درآمد داشته است که با مقایسه این رقم با آمار صندوق بینالمللی پول از تولید ناخالص داخلی ایران در همان سال میتوان نتیجه گرفت تنها حدود 1% از تولید ناخالص داخلی ایران ناشی از گردشگری است که این رقم در مقایسه با آمارهای بینالمللی اختلاف زیادی دارد. صندوق بینالمللی پول در مهر ماه، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ را منفی ۹٫۵ درصد ارزیابی کرده بود. با توجه به اعمال سیاستهای تعدیل اقتصادی در این دهه و دوره سازندگی پس از جنگ، میتوان اثر منفی اعمال سیاستهای تعدیل اقتصادی را بر پایداری در حوزه فقر و نابرابری مشاهده کرد.

در حالی که در ژانویه ۲۰۱۹ منفی ۳٫۶ پیشبینی شده بود. در ۱۶ ژانویه ۲۰۲۰ اندیشکده مؤسسه مالی بینالمللی، مستقر در واشینگتن، اعلام کرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ مالی (تا پایان ماه مارس) ۴٫۶ درصد کوچک شده بود که پیشبینی میشود تا پایان سال جاری مالی در ایران (پایان ماه مارس) اقتصاد ایران ۷٫۲ درصد کوچک شود. مطابق آمار سازمان شفافیت بینالمللی، رده ایران در جدول فساد اداری و مالی، در سال ۲۰۱۵ صدوسیام بوده. طبق رتبهبندی سازمان جهانی گردشگری، فرانسه در سال 2015 با 84.5 میلیون گردشگر بینالمللی وارد شده، رتبه نخست گردشگری در جهان را داشته است و آمریکا، اسپانیا، چین، ایتالیا به ترتیب با 77.5، 68.5، 56.9 و 50.7 میلیون گردشگر وارد شده در ردیف کشورهای بعدی قرار داشتهاند. کشورهای فنلاند، دانمارک، نروژ، ایسلند، هلند، سوئیس، سوئد، نیوزیلند، کانادا و اتریش به ترتیب در رتبههای ۱ تا ۱۰ قرار دارند. شبیه به موضوع زیستبوم در موضوع آب نیز پایداری در نیم قرن گذشته همواره نزولی و در حال کاهش بودهاست، با این تفاوت که پایداری در این حوزه از مقدار مطلوب در دو دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ به مقادیر بسیار نامطلوب در دهههای ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ کاهش یافتهاست. تحولات سیاسی نظیر افزایش درجه بازبودن اقتصاد، افزایش مشارکت زنان در تصمیمگیریها و افزایش قابل ملاحظه مشارکت مردم در انتخابات، در دهه ۱۳۵۰ که در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منجر شد و همچنین توجه خاص به بحث توسعه سیاسی در سالهای پایانی دهه ۱۳۷۰ و سالهای ابتدایی دهه ۱۳۸۰ و خصوصاً اجرایی کردن قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا (که پیش از آن اجرایی نشده بود) میتواند از دلایل اصلی بهبود وضعیت توسعه سیاسی در این دو دهه باشد.

وضعیت پایداری در این حوزه همواره صعودی بوده و در دو دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ به وضعیت مطلوبی رسیدهاست که نشان دهنده موفقیت برنامههای عمرانی شهری و روستایی در کشور است. محمود احمدینژاد در روز صنعت و معدن در جمع صنعتگران کشور اظهار داشت: ۴ سال پیش هم قطعنامههای متعددی علیه ایران صادر شد. پس از پایان جنگ ایران و عراق، دولت ایران سعی در توسعه ارتباطات، ترابری، تولیدات، مراقبتهای پزشکی، آموزش و صنعت انرژی (از جمله آینده نگری دربارهٔ قدرت هستهای خود) و همچنین یکپارچهسازی ارتباطات و زیرساختهای ترابری با کشورهای همسایه کرد. همچنین در صنایع خودروسازی ایران نیز بسیاری از شرکتهای قطعهسازی زیرمجموعهٔ خودروسازان، تحت عناوینی مانند فروش اموال مازاد از شرکت مادر جدا گردیدند که بجز تأثیرات تورمی منجر به ایجاد توافقات خرید قطعه میان دو شرکت و بالطبع فاکتورسازی و فسادهای مربوطه مانند ایجاد کرسیهای جدید هیئتمدیره در این شرکتهای مستقل، جهت ایجاد شغلهایی تنها با هدف دریافت حقوق برای کارگزاران نظام و وابستگان آنان گردیدهاست.

صادرات صنعتی در آن زمان ۶ میلیارد دلار بود به رغم وجود همه مشکلات اقتصادی اکنون صادرات صنعتی ما به حجم ۱۸ میلیارد دلار رسیدهاست؛ و همچنین اعلام کرد که تا سال ۱۳۹۲ صادرات ایران در بخش صنعتی به بیش از ۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید. بیشترین ارزش دلاری واردات در طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷، متعلق به سال ۱۳۹۰ با ارزش ۵۷٬۴۸۷٬۵۴۶٬۳۴۶ دلار بودهاست. در طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷، کمترین میزان ارزش دلاری واردات متعلق به سال ۱۳۸۹ با ارزش ۲۳٬۹۶۷٬۰۹۸٬۳۵۲ دلار واردات، بودهاست. 1. نبود تعرفههای صادراتی و وارداتی متناسب با میزان ارزش افزوده آن محصول یا ماده؛ بدین صورت که در بیشتر کشورهای توسعهیافته، برای جلوگیری از خامفروشی و هدایت نقدینگی به سمت صنایع با ارزش افزوده بیشتر، تعرفهٔ صادرات هر ماده یا محصول از رابطه مستقیم با حجم و جرم آن محصول نسبت به ارزش یا ارزش افزوده آن و تعرفهٔ واردات بهشکل معکوس آن حاصل میگردد؛ یعنی هرچه جرم و حجم محصولی نسبت به ارزش آن بیشتر باشد؛ مالیات بیشتری بر صادرات آن و مالیات کمی بر واردات آن وضع میگردد. بانکهای مرکزی سراسر دنیا که سیاستهای پولی خود را طی همهگیری کرونا تسهیل کرده بودند تا از رکود اقتصاد جلوگیری شود، حالا برای مهار تورم، سیاستهای سختگیرانهای در پیش گرفتهاند.

بهگزارش رویترز، نگرانی در مورد کند شدن روند رشد اقتصاد دنیا و کاهش تقاضا برای انرژی بهخاطر بالا رفتن نرخ بهره در بانکهای مرکزی بزرگ دنیا، قیمت نفت را حدود 6 درصد در روز جمعه پایین آورد و به پایینترین رقم طی 4 هفته گذشته رساند. تولید ناخالص داخلی ایران در دوره ۳ ساله تشدید تحریمهای غرب (سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴) ۱۶۰ میلیارد دلار آمریکا کاهش یافت و ایران در ردهبندی اقتصادهای بزرگ جهان طی این مدت ۷ پله نزول کرد. در جهان شد». ماین نیوز. ↑ «ایران، دومین تولیدکننده بزرگ پرلیت در جهان شد». اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار، شامل یک بخش عمومی بزرگ است، که در حدود ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز و دستوری اداره میشود. ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی بر پایهٔ برابری قدرت خرید، بیستودومین اقتصاد بزرگ جهان است و بر پایهٔ تولید ناخالص اسمی براساس فهرست بانک جهانی، اقتصاد ایران رتبهٔ ۵۰ را در میان کشورهای جهان دارا میباشد. ↑ «اخبار ایران و جهان | خبرگزاری تسنیم | Tasnim». ↑ Anthony Shorrocks; Jim Davies; Rodrigo Lluberas (October 2018). “Global Wealth Report”. پیشبینیها حاکی است در جام جهانی 2018 روسیه 13.2 میلیارد دلار (حدود 10% بودجه یک سال ایران) هزینه شود تا این جام را به یکی از فاخرترین جامهای جهانی تبدیل کند.

فدرالرزرو آمریکا در این هفته بیشترین افزایش نرخ بهره را طی بیشاز 25 سال گذشته اعمال کرد. در ایران قیمت مواد غذایی بهطور غیر قانونمند بالا میروند بهطوریکه تنها در هفته اول فروردین ۹۸ قیمت پیاز چهار بار افزایش پیدا کرد. منتشر شده، برای نخستین بار است که اثر جهانی کربن گردشگری و سفر را بهطور کامل با توجه به تمام جنبههای زنجیره گردشگری محاسبه کرده است. افسانه سودآوری گردشگری ورزشی چقدر صحت دارد؟ همه کشورها در تلاش هستند هر طور که شده رقابتهای ورزشی را در کشور خودشان برگزار کنند؛ اما این رویدادها همیشه هم سودآور نیست. گردشگری ورزشی نیز یکی از اقسام گردشگری است که افراد برای تماشای یک رویداد ورزشی یا شرکت در آن به نقطهای سفر میکنند. طبق این گزارش، برای هشتمین سال پیاپی گردشگری در هرسال بهطور متوسط بالاتر از 4% رشد داشته است و بین سالهای 2008 تا 2017 بیش از 393 میلیون نفر گردشگر بینالمللی داشتهایم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در اوایل سال ۱۴۰۰ گفت که با وجود همهٔ پتانسیلها سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال پیش از این تاریخ، نصف شدهاست. خروج سرمایه از ایران درست پیش و پس از انقلاب تا سال ۱۳۵۹ حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار آمریکا بود. بهعلاوه، ارزش دلار آمریکا به بالاترین سطح از دسامبر 2002 رسیده و خرید نفت را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا گرانتر کرده است. افزایش کمی و کیفی مشاغل در سطح محلی، افزایش نرخ تولید ناخالص داخلی، بهبود سطح سلامت جوامع محلی، تشویق جوامع به حفظ فرهنگ و توجه بیشتر به حفظ آثار تاریخی و طبیعی؛ از مزایای گردشگری است که بیشتر بر منافع مادی تمرکز میکند؛ اما از طرف دیگر گردشگری معایبی چون: تأثیرات مخرب اجتماعی و فرهنگی، ناپایداری منابع و اثرات زیستمحیطی را به همراه دارد. Page1 «دولت چه تعداد کارمند حقوق بگیر دارد؟ طبق برآوردهای بینالمللی سهم گردشگری از میانگین تولید ناخالص داخلی کشورها 3% بهطور مستقیم و 10% بهطور غیرمستقیم است و تقریبا از هر 10 شغل در دنیا یکی به گردشگری ارتباط دارد.

طبق این گزارش که به بررسی سال 2014 پرداخته بود، سفر و گردشگری برای اقتصاد جهانی 6/ 7 تریلیون دلار (10 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان) و 277 میلیون شغل ایجاد کرده؛ بهگونهای که از هر 11 شغل، یک شغل مربوط به بخش سفر و گردشگری بوده است. اما تولید ناخالص داخلی ایران بر مبنای نرخ ارز (Exchange Rate) در سال ۲۰۰۹ در حدود ۳۸۲٫۳ میلیارد دلار بود که این کشور را در ردهٔ ۲۹ جهان قرار میداد. ↑ «سهم ایران از اقتصاد جهان طی 40 سال گذشته نصف شد | خبرگزاری فارس». ↑ «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران». ماین نیوز | پایگاه خبری تحلیلی معادن و صنایع معدنی. بر اساس نظر متداول میان اقتصاددانان، فرصتهای اقتصادی در ایران برای همه مردم آن، برابر نیستند و شمار بسیاری از «فلج بودن» اقتصاد قشرهای ضعیف و جوان ایرانی خبر دادهاند. این میزان در مقایسه با تورم سالانهٔ بهار ۱۳۹۹ (برابر با ۳۳٫۲ درصد) حدود ۳٫۳ واحد درصد افزایش داشتهاست.

تغییرات قیمت کالاهای وارداتی از عوامل تعیینکننده و تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی میان کشورها هستند. برخی تحلیلگران افزایش ارزش دلار آمریکا، تأکید روسیه بر افزایش صادرات نفت و بالا گرفتن ترس از رکود اقتصاد دنیا را دلیل کاهش قیمت نفت میدانند. بر اساس این گزارش ایران در رتبه ۱۱۷ کشور قرار گرفت که نسبت به سال ۲۰۱۸، ۱۱ رتبه تنزل داشتهاست. این رقابتها را دو میلیون و 705 هزار تماشاگر از نزدیک تماشا کردند و این دو کشور توانستند هریک 10 استادیوم مجهز را براي این مسابقات آماده کنند. همین مرکز اعلام کرد واردات ۱۱ ماهه این کشور از ایران در سال ۲۰۱۹ را نزدیک ۳٫۲ میلیارد دلار عنوان کردهاست. نتایج محاسبات گویای ضعف ساختاری در بخش آموزش و ضرورت تجدید نظر در برنامهریزی و سیستمهای آموزشی در کشور است. پس از انقلاب، اتفاق مهم این بود که در جریان مصادرههای اوایل انقلاب، بخش مهمی از اقتصاد خصوصی ایران که در طول چند دهه پا گرفته بود؛ به نفع دولت و بنیاد مستضعفان بهعنوان یک نهاد شبهدولتی مصادره شد. بنابراین انگیزه دولتها برای برگزاری این رقابتها را باید جایی دیگر بهجز مسائل اقتصادی دنبال کرد.

آنطور که همه میگویند باید خیلی سودآور باشد. آنها کارکنان نیروهای نظامی، بازنشستهها و مستمریبگیران، کارکنان نهادهای غیردولتی و شهرداریها هستند که سهمی از بودجه را سالانه دریافت میکنند. گروه دوم: کشورهایی که بدهی آنها به بیش از ۲۰ سال پیش بازمیگردد. ایران از این لحاظ با کشورهایی چون اوکراین، کامرون، نپال، نیکاراگوئه و پاراگوئه در یک ردیف قرار گرفت. انجمن اتومبیل آمریکا اعلام کرد قیمت دیزل در این کشور در روز جمعه به رکورد 5 دلار و 79 سنت در هر گالن و قیمت بنزین به رکورد 5 دلار و 1 سنت رسیده است. در این جام جهانی 3 میلیون و 300 هزار توریست در این کشور حضور داشتند. شرکتهای انرژی آمریکا در این هفته تنها 4 چاه نفتی اضافه کردند. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با 8 دلار و 3 سنت معادل 6.83 درصد کاهش، 109 دلار و 56 سنت معامله میشود. قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با 6 دلار و 69 سنت معادل 5.58 درصد کاهش به 113 دلار و 12 سنت رسید.

تسنیم: قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۶دلار و ۶۹سنت معادل ۵.۵۸درصد کاهش به ۱۱۳دلار و ۱۲سنت رسید. قیمت گوشت بیش از ده برابر قیمت پیاز است که کارگران قادر به خرید آن نیستند. هرچند عدد پایداری در دهه ۱۳۸۰ نسبت به دهه پیش از آن دو برابر شدهاست. بانک جهانی روز پنجشنبه ۱۹ دی اعلام کرد، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ حدود ۸٫۷ درصد کاهش یافتهاست. این رقم در دور مشابه سال ۲۰۱۸ حدود ۶٫۵ میلیارد دلار بود. این معضل در ایران به تفکر جزیرهای معروف شدهاست. قیمت بنزین و دیزل هم در آمریکا 4 درصد بهخاطر نگرانی از کاهش تقاضا پایین آمده است. طبق گزارشی از شاخص قیمت مصرفکنندگان، نرخ تورم به بیش از ۲۰۰ درصد در پایان اسفند ۱۳۹۷ رسیدهاست. دریافتشده در ۱۱ اکتبر ۲۰۱۰. در سال ۲۰۱۰ این صادرات ۶۰٪ درآمد دولت را شامل شدهاست. ایران نیز با نرخ 5.2 میلیون، بعد از کشورهای ترکیه، عربستان، امارات و مصر؛ رتبه پنجم جذب گردشگر را در جنوب آسیا در سال 2015 به دست آورد (در این رتبهبندی ایران در خاورمیانه دستهبندی نشده است). BBC News فارسی. دریافتشده در ۲۰۲۰-۱۰-۲۳.

ایرنا. دریافتشده در ۲۰۲۱-۰۱-۱۷. ۶۳bn of state assets بایگانیشده در ۲۵ مارس ۲۰۱۲ توسط Wayback Machine. ↑ ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ Minister: Iran Facing No Problem in Currency Reserves, Revenues بایگانیشده در ۱۹ آوریل ۲۰۱۲ توسط Wayback Machine. ↑ Iran Investment Monthly بایگانیشده در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine. Data & Statistics of IRAN. اقتصاد ایران از دید برابری اقتصادی، پس از جنگ ایران و عراق به گونهای تنظیم شد که به شکلگیری غولهای اقتصادی حکومتی و فلجسازی مردم و به ویژه جوانان تحصیلکرده انجامید. مشکلات اقتصادی باعث مهاجرت مردم از حومه به شهرها گردید. بایگانیشده از اصلی در ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۷. ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی، مجموعاً ۸۳ میلیارد دلار آمریکا صادرات داشتهاست. ↑ «دادههای مربوط به ایران در سایت بانک جهانی». ↑ Foreign and CommonWealth Office: Iran’s entry. Center for Strategic and International Studies. Iran, Islamic Rep. | Data». ↑ A Look at the Political Economy of Iran, Rahmanzadeh Haravi, Mohammad. ↑ “سید روحالله خمینی (دوران انقلاب)”. ↑ “Largest Pistachio Producing Country”. ↑ مخبر، تیم نرمافزاری. ↑ “Iran-Iraq war”. Microsoft Encarta. ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». ↑ “CIA – The World Factbook — Rank Order – GDP (purchasing power parity)”, CIA, 6 March 2008 بازدید در تاریخ ۱۶ مارس ۲۰۰۸.

توسط حمید صباغی

حمید صباغی هستم یک بازاریاب