زغالسنگ نیز استخراج میشود

وضعیت تا سال۲۰۰۶ بهبود بیشتری یافت، که عمدتاً در نتیجه کشف حوزههای جدید نفتی در پاتاگونیا بود. تا سال ۲۰۰۲، آرژانتین در پرداخت قروض خود نکول کرده بود، تولید ناخالص ملی آن کاهش یافته بود، بیکاری به بیش از %۲۵ رسیده بود، و پس از کاهش ارزش و نرخ شناور شده، پزو دچار مستهلک شده تا میزان %۷۵ شده بود. آرژانتین انرژی را در میزان فراوان خود از طریق منابع توسعه یافته برقابی تولید میکند؛ انرژی هستهای نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. صنایع گوشت و پشم گوسفند بیشتر در پاتاگونیا اهمیت دارند، و گوشت خوک و بز در نقاط دیگر. محمدتقيخان اميركبير در ايران، نمونهاي از اين موارد است. شناسى خود فرهنگ را چنين تعريف مى كند: فرهنگ عبارت است از ارزش هايى كه اعضاى يك گروه معين دارند، هنجارهايى كه از آن پيروى مى كنند و كالاهاى مادى اى كه توليد مى كنند.گيدنز در ادامه فرهنگ را مجموعه شيوه زندگى اعضاى يك جامعه دانسته و از چگونگى لباس پوشيدن تا سرگرمى هاى اوقات فراغت را در زيرمجموعه فرهنگ يك جامعه جاى مى دهد. تقدس آنها اين كالاها در فرآيند ارزشگذارى تابع قانون بازار شده اند.به هر ترتيب در اين ميان مى توان به عنوان نمونه اى بارز به صنايع دستى اشاره كرد.آنچه را كه ما به عنوان صنايع دستى مى شناسيم مى توان به دو دسته تقسيم كرد: يكى آن دسته از كالاهايى كه به عنوان كالايى نهايى در گذشته و بعضاً امروزه توليد مى شوند و به مصرف افراد يك جامعه مى رسند.

فرهنگ واژه اى است كه در كاربرد روزمره به معانى گوناگون ولى بدون يك معناى مشخص و يا مورد توافق عموم به كار مى رود اما با وجود همين مسئله نيز مى توان فرهنگ را در مجموع شيوه زندگى افراد يك جامعه دانست. دستمزد تابعي از دو مؤلفه اصلي است: حداقل حقوق كه كاركنان براي آن كار مي كنند و ميزان پولي كه كارفرما مايل است براي حفظ كارگر بپردازد. دولت ها هنگام تدوين سياست هاي كلان، تمايل دارند از تركيبي از سياست هاي پولي و مالي استفاده کنند. شد مي توان آن ها را با هم مقايسه كرد و اقتصاددان ها و سرمايه گذارها مي توانند براي درك معناي دوره هاي تجاري كه بين دوره هاي ركود و رونق اقتصاد رخ مي دهد از آن استفاده كنند. ها را نمى توان از زمينه اجتماعى اين فراگرد جدا كرد. شاخص توسعه انساني يکي از نمودارها و منابعي است که توسعه اقتصادي در کشورها و نحوه آن را نشان ميدهد. كشورهاي خارجي از لحاظ اقتصادي قوي و كدام ضعيف هستند. بعد از انقلاب فرهنگي- اجتماعي اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتي، موج پيشرفتهاي شتابان كشورهاي غربي آغاز شد. بعضي ديگر وجود حكومتهاي فاسد و ديكتاتوري در كشورهاي توسعه نيافته و ضعفهاي فرهنگي و اجتماعي اين ملل را علت اصلي، معرفي ميكردند.

اين رقم به راحتي نشان دهنده وضعيت كلي يك اقتصاد در زماني مشخص است. موز فورموزا، گوجه فرنگی در سالتا، و هلو در (مندوسا) برای مصرف داخلی پرورش داده میشوند. این سیاست در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ نیز با ایجاد میلیونها شغل و تشویق به مصرف تولید داخلی تکرار شد. در این کشور تقریباً ۶۴۰هزار کیلومتر بزرگراه و جاده وجود دارد. وجود دارد. فرهنگ به شيوه زندگى اعضاى يك جامعه معين مربوط مى شود و جامعه به نظام روابط متقابلى اطلاق مى شود كه افرادى را كه داراى فرهنگ مشتركى هستند به همديگر مربوط مى سازد. با وجود اين تفاسير سئوال اين است كه چرا اقتصاددانان ارتباط ميان اقتصاد و فرهنگ را انكار مى كنند و يا حداقل به آن توجهى نمى كنند.شايد مهمترين دليل اين مسئله فرار آگاهانه اقتصاددانان به بهانه بى طرحى و حذف قضاوت ارزشى است. فرار سرمایه کاهش یافت، و سرمایهگذاری خارجی به آرامی بازگشت. سپس دولت به هموارسازی مسیر تجارت آزاد| ازادسازی تجارت، قانون زدایی، و خصوصیسازی پرداخت. اين امر به كاهش توليد منجر خواهد شد زيرا پايين آمدن مخارج دولت به كاهش درآمد قابل تصرف براي مصرف كنندگان منجر خواهد شد. در عوض هنگامي كه بانك مركزي مي خواهد پول اضافي در اقتصاد را جذب كند و تورم را كاهش دهد به فروش اوراق قرضه مي پردازد.

نه زبانى خواهيم داشت كه با آن مقاصد خود را بيان كنيم و نه هيچ گونه احساس خودآگاهى و توانايى تفكر يا تعقل.مفاهيم تفكر و تعقل، انسان، جامعه و فرهنگ مهمترين مواردى هستند كه مى توان آنها را در تشريح ارتباط ميان فرهنگ و جامعه كه توسط گيدنز صورت گرفته مشاهده كرد. آنچه مصرف كنندگان تقاضا مي كنند لزوماآن چيزي نيست كه آن ها توان خريد آن را دارند بنابراين براي تعيين تقاضا، درآمد قابل تصرف مصرف كنندگان نيز بايد اندازه گيري شود. البته تقاضا به تنهايي مشخص نمي كند چه مقدار توليد وجود داشته است. اين مقدار پولي است كه پس از پرداخت ماليات براي خرج كردن و يا سرمايه گذاري باقي مي ماند. در شیلات، مقدار قلابماهی آرژانتین بالغ بر ۵۰٪ از صیدها را تشکیل داده، ماهی روغنی و ماهی مرکب پس از آن قرار دارند. ↑ «چه کسی آرژانتین را هدف قرار داد؟ اقتصاد و فرهنگ را در پى داشته است. بانک مرکزی مجبور شد تا دلارها را از بازار بخرد، و و امروز نیز در مواقع مختلف به آن ادامه میدهد تا آنها را به عنوان ذخایر ارزی| ذخایر گردآوری نماید. شاخص هاي مختلف اقتصادي كه ميزان سلامت كل اقتصاد را به ما نشان مي دهند، تحليل مي شوند.

متخصصان اقتصاد كلان تلاش مي كنند شرايط اقتصادي را پيش بيني كنند تا به مصرف كنندگان شركت ها و دولت ها كمك كنند بهتر تصميم بگيرند. کشور دارای حدود ۳۰۰۰ کیلومتر راههای آبی است که در بین مهمترین این نمونههای میتوان ریودلاپلاتا، رودخانه پارانا| پارانا، رود اروگوئه| اروگوئه، و رود پاراگوئه| پاراگوئه را نام برد. مهمترین حوزههای نفتی در پاتاگونیا و کویو قرار دارند. در سال۲۰۰۲، %۵/۷۵ از جمعیت در زیر خط فقر بودند، اما آخرین گزارش در اوت۲۰۰۶، سطح %۴/۳۱ فقر را نشان میدهد. فعلاً، در راستای عملیات ارتقاء در سیستم، سرویسهای خط آهن بین شهرهای متعددی مجدداً به فعالیت پرداختهاند. شبکه خط ریلی آن با حدود ۴۰ هزار کیلومتر خط راهآهن، یکی از بزرگترین نمونهها در دنیا است. بزرگترین مراکز صنعتی در بوئنوس آیرس، روزاریو و کوردوبا، کوردوبا قرار دارند. توليد ناخالص داخلي ارزش کل کالاها و خدمات نهايي توليد شده در کشور در يک بازهٔ زماني معين است که با واحد پول جاري آن کشور اندازهگيري ميشود. در اقتصاد كلان هنگامي كه بحث توليد ناخالص داخلي مطرح ميشود، توليد ناخالص داخلي واقعي مدنظر قرار ميگيرد كه تورم را نيز در نظر مي گيرد. در محاسبهٔ توليد ناخالص ملي درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده ميشود با توليد ناخالص ملي جمع ميشود و درآمد افراد خارجي مقيم آن کشور که درآمد خود را به خارج ميفرستند از آن کاسته ميشود.

و %۳ خدمات پهنای باند که به سرعت هم در حال افزایش است. اين توجه در عين حال كه بنيان هايش براساس تحليل هاى اقتصادى است اما به واقع ناگزير از توجه به مسائل فرهنگى اين فرآيند به خصوص در بحث ارزشگذارى كالاهاى فرهنگى و هنرى نمود بيشترى دارد. با اين حال اين شاخص در تحليل اقتصاد كلان يك معيار بسيار مهم است. شركت ها براي فهميدن اين كه آيا افزايش توليد مورد استقبال بازار قرار خواهد گرفت يا نه يعني آيا مصرف كنندگان پول كافي براي خريد محصولات دارند يا كالاها در فروشگاه ها خاك خواهند خورد، از تحليل هاي اقتصاد كلان استفاده مي كنند. البته گاهي نيز حركتهاي مقطعي و موردي در اين كشورها انجام شد، اما از آنجا كه با كليت جامعه و فرهنگ عمومي تناسب كافي نداشت و از آن حمايت نشد، بسرعت از بين رفت. با توجه به رابطه تنگاتنگ عرضه و تقاضا، در دوران بيكاري شديد، دستمزدها پايين مي آيد و برعكس هنگام كاهش نرخ بيكاري، دستمزدها بالا خواهد رفت. تحليل اقتصاد كلان عمومابر سه چيز تمركز مي كند: توليد ملي ( (National Output بيكاري و تورم. نرخ بيكاري به متخصصان اقتصاد كلان مي گويد، چه ميزان از افراد در كل نيروي كار قادر نيستند شغل پيدا كنند.

این سال هدف این است تا رشد فراوان تولید ناخالص ملی مربوط به سه پیشبینی اخیر (بین %۵/۸ و %۹ است) برسد، اما تورم در حدود بین ۱۰ تا %۱۲ برآورد میشود، که این موضوع دوباره اتفاق افتاده، و توزیع درآمد هنوز بهطور چشمگیری ناعادلانهاست. تورم کاهش یافت و تولید ناخالص ملی رشد نمود، اما شوکهای خارجی و ناتوانیهای سیستم منافع حاصل را کاهش داد، و موجب شد تا از سال ۱۹۹۵ و تا فروپاشی در سال ۲۰۰۱، نتیجه آن تلاشها دراثر حرکتی آرام متلاشی شود. بخش ساختمان نیز در توسعه اقتصادی کنونی به سوی ایجاد شغل سوق داشته و %۵ تولید ناخالص ملی را شامل میشود. اما، کنترل دقیق هزینه و مالیاتهای سنگین بر صادرات روبه رشد کنونی به کشور ابزاری را جهت بازیابی منابع و هدایت سیاست پولی اعطا نمود. سویا و روغنهای گیاهی کالاهای اصلی صادراتی با میزان %۲۴ کل صادرات هستند. صادرات در حال رشد، کل توان بالقوه کشت انگور از میزان لازم فاصله دارد. بخشهای عمده عبارتاند از وسایل موتوری، تولید قطعات اتومبیل، و حمل و نقل و تجهیزات کشاورزی (۷٪ از صادرات)، آهن و فولاد (%۳)، صنایع غذایی و نساجی (۲٪).

رقم توليد ناخالص داخلي اسمي اگر تورم افزايش يابد، بالا مي رود. حتی اگر توزیع درآمد یک مشکل مهم و حساس باشد، این کشور از بالاترین تولید سرانه ناخلص ملی مبتنی بر قدرت خرید مبادله ارز، و نیز رتبه سوم از لحاظ بالا بودن تولید ناخالص ملی (اسمی) نسبت به آمریکا سرافراز میباشد. از سال ۲۰۰۲ به بعد، بهبود در وضعیت بخشهای فقیرتر و نیز یک بازگشت عمده در طبقه متوسط جامعه پدید آمدهاست. مخابرات نیز با رسوخ عمده تلفن همراه (۷۵٪ از جمعیت) بسیار قوی است. تلفن معمولی (۸۵٪ از خانهها) و پست نیز پر رونق هستند. آرژانتینیها بیشتر در بین مرزهایشان مسافرت میکنند، و سفرهای خارجی که بهطور دسته جمعی به یک کشور صورت میگیرد قابل دسترس، ایمن و بهطور غیرقابل تصوری متنوع است: شهرهای چند ملیتی بوئنوس آیرس و روزاریو، آبشارهای بینظیر ایگوازو و ایلت مستعمره سالتا، سالتا از این نقاط هستند. از اواخر دهه ۱۹۷۰ تاکنون، کشور استقراض عمومی را گردآوری نموده و به عوارض یک تورم بالا مبتلا شدهاست. تصور چنين موضوعى چندان دور از واقع نيست ولى با چنين رويدادى چه سرنوشتى براى صنايع دستى رقم خواهد خورد.آثار مثبت اقتصادى افزايش تقاضا دومين ضربه را به اين كالاها مى زند.

البته شايان ذكر است كه اين تفاوت تنها معطوف به صنايع دستى نيست و آثار و كالاهاى هنرى و فرهنگى زيادى را دربرمى گيرد كه هركدام به نوبه خود از نوعى از ارزشگذارى پيروى مى كنند. آرژانتین پنجمین تولیدکننده انگور بوده و تولید انگور مرغوب از لحاظ کیفیت جهشهای اصلی خود را نمودهاست. رياضيات كه در ابتدا به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مى گرفت امروزه خود هدف شده است. جنگلداری در ناحیه مزوپوتامیا، مزوپوتامیا گسترش یافته؛ درخت نارون برای سلولز، صنوبر و اوکالیپتوس برای مبلمان، الوار و صنایع کاغد استفاده میشوند. مندوسا پهناورترین ناحیه تولید انگور است که پس از آن سن خوآن قرار گرفتهاست. فلزات استخراج شده عبارتاند از طلا، نقره، روی، منیزیوم، مس، گوگرد، تنگستن و اورانیوم. زغالسنگ نیز استخراج میشود. استخراج معدن یک صنعت روبه افزایش است. در دستهای از گزارشها، سازمانهای بینالمللی، از آرژانتین بخ خاطر باقیماندن آرژانتین در چیزی مثل یک اقتصاد بسته انتقاد نمودند. برآوردها برای سال ۲۰۰۶٬۲ میلیارد دلار آمریکا، یک افزایش ده برابری نسبت به سال ۱۹۹۶ نشان میدهد.

سومين عامل مهم مورد توجه متخصصان اقتصاد كلان، نرخ تورم است كه نرخ رشد قيمت هاست. در سال۱۹۹۱، دولت نرخ مبادله تثبیت شده پزو را با دلار آمریکا تعیین نموده و رشد پایه پولی را محدود ساخت. ميگذارد خصوصااگر براي خريد مجموعه اي از نرمافزارها پول پسانداز كرده باشيد.اما علت رشد قيمت چيست؟ بعضي نيز مدرن شدن (حاكم نشدن تفكر مدرنيته بر تمامي اركان زندگي جوامع سنتي) را علت اصلي ميدانستند و «مدرن شدن به سبك غرب» را تنها راهكار ميدانستند. جنبه مصرف همگانى ندارند اما امروزه گسترش و افزايش گردشگران و جاذبه هاى اين دست از كالاها براى گردشگران موجبات افزايش تقاضاى اين كالاها را فراهم آورد و متعاقباً بنيان هاى ارزشگذارى اين كالاها را تغيير داد. اما توليد ناخالص داخلي اسمي صرفاتغييرات در قيمت ها را نشان ميدهد. بخش تولید (کارخانهها) یک بخش مهم کشور در خروجی تولید ناخالص ملی با ۳۵٪ سهم است. یک پروژه قطار سریعالسیر بین بوئنوس آیرس و روزاریو برای بهرهبرداری در سال ۲۰۰۷ در دست اقدام میباشد. پس از دههها خرابی سرویس و فقدان عملیات تعمیر و نگهداری، بیشتر سرویسهای مسافری آن در سال ۱۹۹۲ تعطیل بود زمانی که شرکت راهآهن خصوصی شد، و هزاران کیلومتر خط ریلی آن هماکنون نیاز به تعمیر دارد.

پنبه و راج آمریکایی، محصولات اصلی گرانچاکو، نیشکر و تنباکو در شمال غرب و زیتون و سیر در کویو هستند. میوهها و سبزیجات %۳ صادرات را تشکیل میدهند: سیب و گلابی در دره ریو نگرو (آرژانتین)| ریو نگرو؛ پرتقال و دیگر مرکبات در شمال غرب و مزوپوتامیا؛ انگور و توت فرنگی در کویو و توت در دورترین نقاط جنوبی تولید میشوند. تزریق ارز خارجی از صادرات یک مازاد تجاری هنگفت ایجاد نمود. امروز، درحالی که بخش مهمی از جمعیت هنوز از لحاظ مالی ثروتمند هستند، آنها در موضعی از یک مقایسه حاد با میلیونها نفر از افرادی قرار میگیرند که شاهد آن هستند که قدرت خریدشان به شدت کاهش یافتهاست. تولید سرانه ناخالص ملی به ازای هر فرد از نقطه اوج پیشین خود قبل از رکود در سال ۱۹۹۸ در قدرت خرید ارز مقابل پیشتر رفته، اما هنوز در تولید ناخالص ملی اسمی خود باقیماندهاست که بیشتر در اثر وجود ارزی زیر قیمت واقعی خود است.

اقتصاد در سال ۲۰۰۳ ۹/۸ درصد، در سال ۲۰۰۴، ۰/۹ درصد، و در سال ۲۰۰۵، ۲/۹ درصد سایت atlasmarketing رشد کردهاست. اگر GDP اسمي بزرگ تر از GDP واقعي باشد مي توانيم فرض كنيم كه قيمت هاي كالاها و خدمات در حال رشد بوده است. در سال ۲۰۰۶، بدهیهای خارجی ۶۸ درصد تولید ناخالص ملی بوده و به آرامی در حال کاهش میباشد. آرژانتین از منابع طبیعی غنی، جمعیت باسواد با درصد بالا، بخش کشاورزی صادرات محور، و پایه صنعتی متنوع بهره میبرد. همینطور، بیکاری که بیش از ۲۵ درصد بود تا ژوئیه ۲۰۰۶ به ۲/۱۰درصد رسید. در سال۲۰۰۴، خروجی کشاورزی به %۱۱ تولید ناخالص ملی بالغ شد که یک سوم کل صادرات بود. در طی تنها ده سال، صادرات از رقم ۲۰۰ میلیون دلار (آمریکا) به ۲/۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴، با نسبت ۳٪ کل صادرات رسید. از استان خوخوی با ساکنان بومی آمریندی تا استان آکنده از شادی و سرگرمی، کوردوبا، کارخانههای شرابسازی مندوسا؛ اسکی کردن (روی آب) در پیست باریلوچ تا سواحل پینامار، و یخچال طبیعی پریتو مورنو تا تییرا دل فیوگو افسانهای، (همگی سبب شده تا) در سال ۲۰۰۵ ۷/۳ میلیون نفر جهانگرد از این کشور دیدار نمایند. شمال غرب و استان سن خوآن نواحی اصلی این فعالیت هستند.

این کشور از بالاترین ترازهای آموزشی سنجیده شده از طریق توجه به دانشگاه و نیز یک ساختار منطقی برخوردار است که در جنبههای متعدد با آنچه که در ملل کاملاً صنعتی وجود دارد، برابری میکند. جهانگردی بسیار مهم مهم بوده و هماکنون %۷ از خروجی اقتصادی مملکت را تأمین میکند. کشور از لحاظ تاریخی دارای طبقه متوسط فراوانی در مقایسه با دیگر کشورهای آمریکای لاتین میباشد، اما این بخش از جمعیت در اثر سلسلهای از بحرانهای اقتصادی از بین رفتهاند. در سال۲۰۰۳، سیاستهای جایگزینی واردات و صادرات فزاینده با تورم پایینتر و اقدامات اقتصادی گسترده همراه شد و جهش را در تولید ناخالص ملی هدف گرفت. صنایع پتروشیمی، نفت، و گاز طبیعی با نسبت ۲۰٪ کل صادرات، در گروه دوم صادرات قرار دارند. شبکه عمده انتقال خط لوله انتقال، محصول خام را به باهیا بلانکا، مرکز صنعت پتروشیمی، و نیز کمربند صنعتی لاپلاتا-روزاریو میفرستد. این کار موجب میشود تا بهطور عمده از ارزش یافتن پزوی آرژانتین جلوگیری شده و مانع رقابت پذیری آن شود. این کشور یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان کبالت-۶۰ به همراه کانادا و روسیه است که یک ایزوتوپ رادیواکتیو است که بهطور گستردهای در درمان سرطان به کار میرود. بخش خدمات بزرگترین عامل کمککننده به کل تولید ناخالص ملی است.

توسط حمید صباغی

حمید صباغی هستم یک بازاریاب