فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

به نظر شما تاثیر وجود روباتها در اقتصاد دنیا در درازمدت چقدر است؟ این تغییری است که ما در جریان توسعه استفاده از اینترنت در دنیا هم شاهد آن بودیم و به نظر میرسد این روند ادامه خواهد یافت. اما در سالهای آتی روباتها همکار انسان هستند نه جایگزین انسان. آیا شما میتوانید در مورد بخشهایی که روباتها بیشترین کار را انجام میدهند صحبت کنید. اگر به کارخانههای خودروسازی نگاهی بیندازید میبیند که روباتها سهم بزرگی از کار را بر عهده دارند و انسانها در بخشهایی از کارخانه تنها ناظر بر کار روباتها هستند. استفاده از این قبیل خودروها برای سیستم حملونقل عمومی میتواند موفقیت بزرگی باشد. اما باید سازمان یا ارگانی برای جمعآوری اطلاعات از جامعه ایجاد شود و این سازمان هم مسوولیت تهیه دادههای مربوط به این صنعت را داشته باشد و هم بتواند اطلاعات درستی در اختیار جامعه قرار دهد. با عنایت به ابلاغ شماره 602245/و مورخ 93/12/25 «دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق آن» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری “رعایت ترتیب درج اسامی در مقالات مستخرج از پایان نامه به ترتیب، اسم دانشجو، استاد(ان) راهنما و استاد(ان) مشاور” باید در مقالات ارسالی مورد توجه قرار گیرد. ما باید در ابتدا این آگاهی را به مردم بدهیم که بین هوش مصنوعی (که یک تحول مثبت در زمینه نرمافزاری است) و روباتهای فیزیکی تفاوت وجود دارد در حالی که اغلب مردم در مورد تفاوتهای این دو گروه اطلاعات دقیقی ندارند.

امروزه بخش زیادی از فعالیتهای اقتصادی انجامشده در جامعه از سوی روباتها انجام میشود و پیشرفتهای زیادی هم در این صنعت به وجود آمده است. روباتها و تاثیر آنها روی اقتصاد موضوع اصلی مورد بحثدر تمامی محافل اقتصادی است زیرا هر روز مطالعات بیشتری در زمینه صنعت روباتیک در دنیا انجام میشود و هر روز پیشرفت تازهای در این عرصه به وجود میآید. همزمان باید در نظر داشت بیکار شدن افراد اصلاً برای اقتصاد مطلوب نیست زیرا هزینههای زیادی برای اجتماع و اقتصاد به همراه دارد. ما باید بدانیم که در عصر تکنولوژی دیگر نمیتوانیم با اتکا به مهارتهایی که سالهای قبل آموختیم امرارمعاش کنیم بلکه باید همیشه در حال آموختن باشیم و با اطلاعات روز دنیا همراه شویم. در شرایط فعلی افرادی که با دنیای تکنولوژی همراه نباشند و از اینترنت و کار کردن با آن اطلاعاتی نداشته باشند نمیتوانند فعالیت اقتصادی مناسبی داشته باشند. در درازمدت استفاده از روباتها در فعالیت اقتصادی منافع مالی زیادی دارد زیرا هزینه سالانه استفاده از روباتها کم است. تجربه دیجیتالی شدن جوامع طی 20 سال قبل نشان میدهد نمیتوان ارزیابی دقیقی در مورد بازار کار آتی دنیا داشت زیرا سرعت رشد تکنولوژی در دنیا بسیار زیاد است و در این عرصه است که هر روز تحول تازهای به وجود میآید.

این روباتهای پوشیدنی که دامنه وسیعی از روباتها را دربر میگیرد برای کمک به سالمندان و افراد ناتوان جسمی تولید خواهد شد و بخش زیادی از وظایف افراد حامی ناتوانان را بر عهده میگیرد. این نشان میدهد روباتهای آینده به کمک انسان میآیند تا کارهایی که نیاز به فکر کمتری دارند به آنها سپرده شود و انسان فرصت بیشتری برای مطالعه و مدیریت داشته باشد. این کار به آنها کمک میکند تا در طراحی خودروهای آینده خلاقیت بیشتری داشته باشند. این مالیاتها میتواند آنها را مجبور به حضور گسترده در فرآیند آمادهسازی نیروی کار برای مشاغل مختلف کند. نگرانی اصلی من در مورد روباتهای دارای هوش مصنوعی است. به نظر شما چگونه میتوان سطح اطلاعات عمومی در مورد اقتصاد روباتی را بیشتر کرد و مردم را با مزایای آن آشنا کرد؟ ضمن اینکه واگذاری فعالیتهای صنعتی و فیزیکی به روباتها میتواند باعث افزایش سطح سلامت جامعه شود که خود به افزایش طول عمر و افزایش سطح شادابی مردم میانجامد.

به همین دلیل هر خودرو نیاز به یک راننده دارد و به نظر من تکنولوژی امروز دنیا در حدی نیست که بدون نیاز به راننده بتوان خودرو را در خیابانهای شهرها و کشورهای دنیا به حرکت درآورد. این روباتها در بسیاری از کشورهای دنیا استفاده میشود و فرد ناتوان جسمی میتواند تقریباً تمامی نیازهای حرکتی خود را با استفاده از یک دکمه انجام دهد. در این شرایط وضعیت اقتصاد دنیا مانند وضعیتی میشود که بحرانی طبیعی ایجاد شده باشد و این بحران تمامی زیرساختهای اقتصاد را هدف قرار داده باشد. اما باید در نظر داشت که مطالعات نشان داده است حداکثر تا ۲۵ سال آینده خودروهای بدون راننده بخش اعظم خودروهای فعال در بازار را به خود اختصاص میدهند. شرکت پژو هم در سالهای اخیر آزمایش روی 10 دستگاه خودرو بدون راننده را آغاز کرده است و اخیراً اعلام کرد آزمایشهای اولیه با موفقیت به پایان رسید. آلن وینفیلد استاد روباتیک در مرکز مطالعات روباتیک بریستول و کارشناس در زمینه قوانین و استانداردهای کاری روباتها معتقد است روباتها تاثیر مثبتی روی اقتصاد خواهند داشت و باعث رشد اقتصادی و افزایش رفاه و ثروت میشوند. به عنوان مثال روباتها بیشتر وارد مشاغل فنی و مهندسی میشوند یا کارهای فیزیکی به آنها سپرده میشود؟

نشریه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران در برابر مقاله های ارسال شده از سوی سایر افراد (دانشجوی مقاطع تحصیلی مختلف) موظف به پاسخگویی، بررسی و پیگیری نخواهد بود. نشریه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران بنا به نامه شماره 1258/الف/150 مورخ 1399/9/22 همکاری خود را با انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقهای جهت تعاملات دوسویه و استفاده از ظرفیتهای انجمن آغاز کرده است. 6- برآنیم حتی­ المقدور در هر شماره فصل­نامه از مقاله ­هایی با موضوعات نقد و بررسی و تحلیل برخی موضوعات جدید و جاری نظری و کاربردی اقتصادی و نیز معرفی کتاب­ های اقتصادی استفاده کنیم. آیا اقتصاد آینده را میتوان اقتصاد روباتی دانست یا اینکه انسان همچنان محور اصلی فعالیتهای اقتصادی در آینده خواهد بود؟ لازم به ذکر است اسامی نویسندگان به ترتیبی که در نسخه اولیه ارسال شده است تا زمان چاپ بدین صورت خواهد بود و به هیج عنوان قابل تغییر (حذف نویسنده یا اضافه نمودن نویسنده دیگر و یا تغییر ترتیب) نمیباشد. توسعه صنعت روباتیک نقش زیادی در ارتقای راندمان فعالیتهای کشاورزی دارد و روباتهای جدید میتواند در مرحله برداشت محصول و کشت محصول استفاده شود. در سالهای اخیر اطلاعات نادرست زیادی در مورد اقتصاد روباتی ارائه شده است و بسیاری از مردم این اطلاعات را پذیرفتهاند و با ورود روباتها به اقتصاد مخالفت میکنند.

به نظر من نمیتوان خودرویی تولید کرد که بدون نیاز به انسان حرکت کند زیرا در خیابانها اتفاقات زیادی میافتد که روبات از دیدن آن عاجز است. این به معنای از دست رفتن چهار میلیون فرصت شغلی در آمریکاست زیرا هماکنون چهار میلیون نفر از ساکنان آمریکا در سمت راننده -یا راننده اتوبوس و مینیبوس و ماشینهای سنگین یا تاکسیها و رانندگان شرکتهای بزرگ- کار میکنند و بدون شک این فرصت شغلی از بین میرود. ولی اگر روزی ما بتوانیم خودرویی که بدون نیاز به راننده حرکت میکند طراحی و تولید کنیم، خواهیم توانست تغییر بزرگی در صنعت حملونقل ایجاد کنیم. از کار افتادن سیستمهای کامپیوتری که هدایت وسایل نقلیه را بر عهده دارد آسیب بزرگی به کار خودروها وارد میکند. البته بخش زیادی از مشاغل از بین میرود ولی به احتمال زیاد باید افرادی که کنترل سیستمهای کامپیوتری خودروها را بر عهده دارند مسوولیت بیشتری بر عهده بگیرند. این در حالی است که در دهههای قبل یا باید یک فرد همراه فرد ناتوان حرکتی میبود تا در حرکت به او کمک کند یا او باید از قدرت بالای دست برخوردار میبود تا بتواند با به حرکت درآوردن چرخهای صندلی جابهجا شود. به نظر من صندلیهای چرخدار وسیلهای برای دهههای قبلی هستند و هماکنون دیگر روباتهایی به بازار عرضه شدهاند که میتوانند کمک بزرگتری برای افراد ناتوان جسمی باشند.

این امکان وجود دارد تا مقالات به محض ثبت در سامانه نشریات و همایشهای سیناوب با سامانه همیاب مورد بررسی قرار گیرد و درصد مشابهت به همراه مستندات مربوطه به منظور تصمیم گیری در اختیار سردبیران نشریات و داوران علمی قرار گیرد. سامانه مشابهیاب متون علمی همیاب شرکت شریف پردازشگر دانش (سیناوب) با استفاده از تکنیکهای پیشرفته هوش مصنوعی و یادگیری عمیق طراحی شده است و از تمامی اطلاعات موجود که تا کنون به صورت الکترونیکی در کشور منتشر شده است به عنوان هسته اصلی مشابهت یابی استفاده مینماید. ّبرای سـاده کـردن کار ارسال­ کنندگان مقاله­ ها “قالب”ی در سامانه بارگذاری می­ شود که بتدریج کامل­تر خواهد شد. رشد درآمد میتواند زمینهساز ارتقای سطح نیازهای مصرفی شود و تقاضا برای استفاده از کالاهای مصرفی را در جامعه بیشتر کند. ولی من بر این باور هستم که هم از نظر سطح تکنولوژی و هم از نظر ساختار شهری هنوز دنیا آماده پذیرش خودروهای بدون راننده نیست.

به نظر من چالش اصلی دنیای مدرن در این است که روباتهایی طراحی کند که همراه با انسان کار کند زیرا بسیاری از کارهای فیزیکی در کارخانههای صنعتی و تولیدی امکان انجام از سوی انسان ندارد. بدون شک تصور بیکاری بالغ بر ۵۰ درصد برای دنیا تصوری نادرست است زیرا در چنین شرایطی هیچ یک از فعالیتهای اقتصادی و صنعتی به دلیل کمبود تقاضا توان کار نخواهند داشت. این مسالهای است که در سالهای آینده بیش از پیش اهمیت دارد زیرا دنیا در حال تجربه یک گذار اقتصادی و تکنولوژیک بسیار عمیق و مهم است. وی در مورد نقش روباتها در جامعه آینده و نظام مهندسی دنیای آینده صحبت کرد و روباتها را عضوی مهم در جامعه آتی معرفی کرد. متن کامل مصاحبه وی را در اینجا میبینید. وی که سمت استادی در دانشگاه یورک انگلستان را نیز بر عهده دارد و در مرکز مطالعاتی روباتیک سوئیس هم مشغول به کار است در مصاحبهای با نشریه روبوهاب نقش روباتها را در اقتصاد آینده بررسی و دنیای آینده بدون حضور روباتها را غیرممکن قلمداد کرده است. بدون شک در درازمدت این صنعت پیشرفت زیادی میکند و تاثیر بزرگی روی اقتصاد بر جای میگذارد. به نظر من روباتها تاثیر مثبتی روی اقتصاد دنیا خواهند داشت.

مساله این است که تکنولوژی روز دنیا با سرعت زیادی در حال پیشرفت است و در بعضی موارد شاهد این مساله هستیم که اقتصاد از این پیشرفتهای تکنولوژیک بازمیماند ولی انسانهای موفق افرادی هستند که از رشد بازنمیمانند و همیشه خود را بهروز نگه میدارند. از طرف دیگر 10 سال قبل کسی به عرضه چاپگرهای سهبعدی فکر نمیکرد و حتی استفاده از این چاپگرها غیرممکن به نظر میرسید ولی امروزه این چاپگرها به بازار عرضه شدهاند و در تمامی نمایشگاههای صنعتی بزرگ این چاپگرها دیده میشوند و هر روز بیشتر از قبل پیشرفت میکنند. این استانداردها مانند قوانین مربوط به بازار کار است که امروزه در تمامی کشورها دیده میشود با این تفاوت که دیگر حمایت از روباتها به عنوان نیروی کار معنا ندارد و تنها کارایی آنها و استانداردهای آنهاست که به عنوان مولفهای مهم در نظر گرفته میشود. گفته میشود با روباتی شدن اقتصاد، بالغ بر ۵۰ درصد نیروی کار در دنیا بیکار میشود. در واقع این فرصتها به روباتها واگذار میشود و فرصتهای شغلی تازهای بر مبنای نیاز بازار کار آینده ایجاد میشود. به نظر شما در جریان این گذار در بازار کار چگونه میتوان به افرادی که مشاغل خود را به روباتها واگذار میکنند، کمک کرد.

در سالهای آتی رشتههای دانشگاهی تازهای ایجاد میشود تا مردم با نیازهای آتی بازار کار آشنا شوند. تنها میتوان اینطور بیان کرد که ارائه اینترنت به اقتصاد دنیا تغییر زیادی در اقتصاد و بازار کار ایجاد کرد و نیازهای تازهای را به وجود آورد. در مورد شمار فرصتهای کاری جدید دنیا در سالهای آتی که در نتیجه عرضه روباتها به اقتصاد ایجاد میشود هم نمیتوان با اطمینان صحبت کرد. ضمن اینکه این روباتها بهگونهای طراحی میشوند که احتمال خطای انسانی مثلاً در فرآیند ترجمه مطالب برای آنها کم است و پایین بودن سطح خطا یک مزیت مهم برای آنها محسوب میشود. استفاده از روباتها در فعالیتهای اقتصادی و صنعتی باعث افزایش بهرهوری نیروی کار و افزایش سطح درآمد و ثروت در کشور میشود که ارتقای سطح رفاه را به همراه دارد. اگر مردم به دلیل فقر نتوانند کالاهای مذکور را خریداری کنند دیگر توسعه صنعت روباتیک و تمامی تحولاتی که از آنها صحبت میشود ارزشی نخواهد داشت. در این صورت انسانها میتوانند به برقراری رابطه انسانی سالم با سالمندان و تامین نیازهای آنها در زمینه تعامل اجتماعی و صحبت کردن بپردازند و انجام امور روزمره را به روباتها واگذار کنند.

در این فاصله باید نیروی کار را آموزش دهیم تا در حوزههای تازهای که به مرور زمان تعریف میشود کار کند و از روباتها برای انجام امور فیزیکی و روزمره در اقتصاد استفاده کند. در صورتی که شرکت مذکور پس از طی فرآیند اتوماسیون از همکاری برای اشتغال مجدد نیروهای اخراجشده امتناع کرد باید موظف به پرداخت مالیاتهای جدید شود که این مالیات تحت عنوان مالیات خاص در نظر گرفته میشود. باید در نظر داشت ما در مورد روباتهایی صحبت نمیکنیم که مشاغل انسان را تصاحب میکند بلکه در مورد روباتهایی صحبت میکنیم که به انسان کمک میکند تا کارهایش را به بهترین شکل و با کمترین آسیب فیزیکی انجام دهد. انتظار میرود بعد از توسعه صنعت روباتیک در جهان، فعالیتهای کارآفرینی و تجاری در سالهای آتی شکل تازهای داشته باشد و ایدههای متفاوتی نسبت به ایدههایی که هماکنون وجود دارد مطرح شود. انتظار میرود در سالهای آتی مشارکت و همکاری انسان و روبات در فعالیتهای اقتصادی بیشتر شود. از طرف دیگر به دلیل کم بودن هزینه استفاده از روباتها در فعالیتهای اقتصادی و افزایش سطح درآمد شرکتها، انتظار میرود سطح دستمزدهای انسانهای شاغل در دنیای آینده بیشتر شود. اینکه روباتها تا چه حد در فعالیتهای اقتصادی مشارکت دارند بستگی به سطح پیشرفت روباتها و حوزه صنعتی مورد نظر دارد.

به نظر شما تاثیر این نسل تازه از خودروها روی سایت atlasmarketing اقتصاد دنیا چیست؟ به نظر شما روباتها چگونه میتوانند روی اقتصاد آینده دنیا تاثیر بگذارند؟ عرضه روباتهای سخنگو و روباتهایی که میتوانند تصمیمات مهمی را در فاصله زمانی کوتاهی اتخاذ کنند آخرین تحولی است که در دنیای روباتیک و هوش مصنوعی اتفاق افتاده است. از همین یادداشت همه همکاران را فرامی­خوانیم در این­ باره یاریمان کنند. دلیل اصلی مطالعه در جهت ساخت این خودروها و عرضه آنها شمار بالای تصادفات به دلیل اشتباهات انسانی بود. بنابراین در جریان توسعه صنعت روباتیک و پیشرفتهای تکنولوژیک در سالهای آتی، نیمی از مردم از مشاغلی که هماکنون در آن کار میکنند خارج میشوند و وارد مشاغلی میشوند که در حال حاضر نمیتوان تعریف دقیقی از آنها ارائه داد. از طرف دیگر شرکتهایی که در این فرآیند آموزشی و ایجاد فرصت شغلی جدید برای نیروها همکاری میکنند از پرداخت بخشی از مالیات معاف میشوند.

در سالهای اخیر در مورد ساخت خودروهای خودران – یعنی خودروهایی که برای حرکت نیاز به راننده ندارند- صحبت شده است. 4- رعایت دقیق شیوه ­نامـه از همان آغـاز بـارگذاری در سامـانه را درخـواست می­کنیم. در واقع نسل امروزی روباتها را روباتهای دارای هوش مصنوعی تشکیل میدهد نه روباتهایی که به عنوان بازوهای قدرتمند در فعالیتهای صنعتی و اقتصادی کار میکنند. البته طی 20 سال اخیر هم روباتها نقش بزرگی در انجام فعالیتهای صنعتی ایفا کردهاند. کمبود تقاضا انگیزه تولید را هم از بین میبرد و پیشرفت صنعتی نمیتواند مزیتی برای اقتصاد باشد. مطالعاتی که اخیراً انجام شده است نشان میدهد نیمی از فرصتهای شغلی که هماکنون در بازار وجود دارد به دلیل وارد شدن روباتها از بین خواهد رفت ولی این به معنای بیشتر شدن نرخ بیکاری نیست. پژوهشگران و نویسندگان محترم لطفا از ارسال مقالات بین کشوری به نشریه خودداری نمایید. پژوهشگران گرامی توجه فرمایند که حداقل یکی از نویسندگان (نویسنده مسئول) عضو هیات علمی باشد. 1- هر مقاله می ­باید دستکم یک نویسنده عضو هیات علمی داشته باشد.

در تعداد زیادی از کارخانهها روباتها همراه با انسان کار میکنند و در درآمدزایی و ایجاد ثروت شریک هستند. مثلاً ساعت یا گردن بندهایی که میتوانند مانند روباتهای موجود در بازار کارهای جدیدی را برای انسان انجام دهند. این تغییر مثبتی است و میتواند زمینه تغییرات دیگری در بازار کار شود و فرصتهای شغلی تازهای ایجاد کند. ولی بحث در زمینه روباتها و فرصتهای شغلی یک بحث چندقطبی و بسیار مهم است. اما نکته مهم در این سالها توزیع ثروت است. بهترین مثال در بخش فعالیتهای مربوط به سالمندان است. 2- حجم هرمقاله کم و کمتر شود (15 صفحه بهترین است و 25 صفحه بیشترین). 3- چکیده انگلیسی گسترده (حدود 4 صفحه) باشد. البته مسایل شکلی آن بیشتر منظور نظرمان هست تا تقسیم بخش­های مقاله که بنا به سلیقه نویسندگان، بخش ­بندی می­تواند متنوع و متفاوت باشد. 5- درخواست موکد داریم که حقوق مالکیت معنوی در نوشته­هایی که به فصلنامه فرستاده می­ شوند بیشتر و بیشتر رعایت شوند. هماکنون روباتها در انبارها و صنعت تامین نقش بزرگی دارند. آیا عرضه این خودروها میتواند صنعت حملونقل را با چالش تازهای روبهرو کند یا اثرات مثبت آن بیش از اثرات منفی آن است؟ این تحول مثبتی برای اقتصاد امروز دنیاست.

دورههای آموزشی لازم هم در این زمینه ایجاد میشود ولی افرادی از شغلیابی بازمیمانند که در فرآیند این تغییر تکنولوژی در دنیا همراه نشوند و مهارتهای لازم برای کار در فضای تازه را یاد نگیرند. از طرف دیگر بخش دیگری از مشاغل صنعتی به خصوص در بخش مونتاژ هماکنون از سوی روباتها انجام میشود و انسانها نظارت بر کارهای روباتها را بر عهده دارند و در آینده هم به همین شکل در فعالیتهای اقتصادی دخیل خواهند بود. برخی میگویند روباتها تمامی فرصتهای شغلی را تصاحب میکنند و انسانها برای تامین معاش با مشکل روبهرو خواهند شد و برخی دیگر معتقدند اوضاع اقتصادی دنیا با استفاده از روباتها بهتر میشود زیرا مشاغل سختی که نیروی بدنی بالایی نیاز دارد از سوی روباتها انجام میشود. بیتردید اقتصاد آینده، اقتصاد روباتی است زیرا بخش زیادی از فعالیتهای فیزیکی در این زمان از سوی روباتها انجام میشود. در صد سال آینده کارهای بزرگتری در زمینه علوم از سوی دانشمندان انجام میشود زیرا فرصتهای مطالعاتی بیشتری وجود خواهد داشت. شرکتهای بزرگ صنعتی هم در این حوزه نقش مهمی دارند زیرا در نهایت آنچه آنها انجام میدهند باید از سوی جامعه مورد پذیرش قرار بگیرد و با استانداردهای پذیرفتهشده در جامعه تطابق داشته باشد.

توسط حمید صباغی

حمید صباغی هستم یک بازاریاب