معرفی ۱۰۰ کتاب برتر اقتصادی

نسخه جدید این کتاب، ۷۰ سال بعد از نسخه اصلی منتشر شده است. در سال ۱۹۳۶کتاب تحریک آمیزی توسط اقتصاددانی از نسل کینز منتشرشد. این کتاب توسط حسن منصور در سال ۱۳۷۵ در انتشارات نشر مرکز ترجمه و به چاپ رسیده است. و این پدیده منحصر به رفاه بی سابقه توده های جامعه آمریکا در قرن ۲۰ نیست. وی در مورد بی عدالتی اقتصادی هشدار می دهد و همچنین حاشیه امن اقتصادی جامعه مرفه را بررسی می کند. وی درباره خشنودی های فردی و اجتماعی که در مقابل نابرابری های اقتصادی به وجود آمده اند هشدار می دهد. آزادی ومباحثه، هر دو آخرین و کارآمدترین وسیله برای حفظ زندگی اقتصادی وکلیدی برای تامین امنیت ورفاه عمومی کل جمعیت جهان به شمار می رود. وی همچنین مشکلات زنان در جامعه مدرن امروزی را بررسی می کند. وی در لندن به خاک سپرده شده است. در بخشی از مسیر که به پونی اکسپرس مربوط میشد، سرعت انتقال ۷ مایل (۱۱ کیلومتر) بر ساعت بود.

8. Hope, E. and Singh, B. (1995). “Energy Price Increases in Developing Countries: Case Study of Colombia, Ghana, Indonesia, Malaysia, Turkey, and Zimbabwe”. 8. Shujaat, K. Edward, S. and Knotek, I. (2015). “Drifting Inflation Targets and Monetary Stagflation”. 14. Burbidge, J. and Harrison, A. (1984). “Testing for the Effect of Oil-Price Rises using Vector Autoregressions”. 5. Barsky, R. B. and Kilian, L. (2002). “Do We Really Know that Oil Caused the Great Stagflation? A Monetary Alternative”. 3. Barsky, R. B. & Kilian, L. (2000). “A Monetary Explanation of Great Stagflation of the 1970s”. NBER Working Paper No. 4. Barsky, R. B. & Kilian, L. (2001). “Do We Really Know that Oil Caused the Great Stagflation? A Monetary Alternative”. 10. Kilian, L. (2008). “The Economic Effects of Energy Price Shocks”. 11. Kilian, L. (2009). “Oil Price Shocks, Monetary Policy and Stagflation”. 6. Hamilton, J. D. (2009). “Causes and Consequences of the Oil Shock of 2007-08”. NBER Working Paper No. 5. Hamilton, J. D. (2003). “What Is an Oil Shock”. 11. Train, K. (2003). Discrete Choice Methods with Simulation, Cambridge, U.K., Cambridge University Press. رحمتی، محمد حسین. مدنیزاده، سید علی. تقوی، مهدی. و غروی نخجوانی، سید احمد (1382). “تورم رکودی در اقتصاد ایران”.

این کتاب توسط فوکیس و با مقدمه ارنست مندل ترجمه شده است. با استقرار برنامهریزی مرکزی در آلمان شرقی، مالکیت خصوصی، بازارها و بنگاههای اقتصادی بهمعنای مجازی کلمه محو شدند. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی 3(3): 105-91.1. Amjad, R. Mosleh, U. and Qayyum, A. (2011). “Pakistan: Breaking Out of Stagflation into Sustained Growth”. جوزف استیگلیتز مدتیدر سمت رییس شورای مشاوران اقتصادی واقتصاددان ارشد بانک جهانی فعالیت می کرد. به طور خلاصه اسامی ۱۰۰ کتاب برتر را در زیر مشاهده می کنید. این کتاب تا کنون در ایران ترجمه نشده است. این کتاب توسط محمد علی کاتوزیان و در انتشارات امیر کبیر ترجمه و منتشر شده است. این کتاب، سومین و آخرین شاهکار شومپیتر است. انتقاداتی در زمینهٔ اعمال عقاید حزبی در ترجمه بر اسکندری وارد شده است. امروزه دیگر مناقشه و بحث گستردهای درباره علل انسانی و نفس واقعیت داشتن تغییرات آبوهوایی در جوامع علمی وجود ندارد. در اغلب بازارها رقابت وجود دارد. 1977). “Rules rather than Discretion, the Inconsistency of Optimal Plans”. 16. Cavallo, D. F. (1977). Stagflationary Effects of Monetarist Stabilization Policies, Unpublished Ph.D. 7. Berthold, N. and Gründler, K. (2012). “Stagflation in the World Economy: A Revival. Julius-Maximilians-Universität Würzburg”. 8. Berthold, N. and Grundler, K. (2013). “The Determinants of Stagflation in a Panel of Countries”.

نظریات کینز منجر به تغییر اصول اقتصادی نشد. یکی از ویژگی های متمایز ” انجمن بازار” این بود که ذهینتیت اقتصادی بشریت را تغییر دادند. نظریه اسمیت، مواردی را از جمله انباشت سرمایه، رشد و تغییر سکولار را به اقتصاد مدرن وارد کرده است. این واقعیت که ژاپن و آلمان غربی بالاترین میزان سرانه جی.دی.پی در ۱۹۹۰ را داشتهاند تلویحاً بدین معناست که آنها به نظام اقتصادی بهینه دست یافتهاند. در طی این زمان، یک «پرده آهنین» سیاسی، آنگونه که وینستون چرچیل نخست وزیر انگلیس آن را توصیف میکرد، کشور را تقسیم کرده بود. توجه: یک بنگاه اقتصادی حقوق و دستمزد به کارکنان پرداخت میکند، اما اگر دانشجویان کارآموز و بدون پرداخت دارد کماکان یک بنگاه اقتصادی است. اما حالا یک مقایسه متفاوت را در نظر بگیرید. براساس نرخ ارز رایج، سرانه جی.دی.پی در اندونزی تنها ۶ درصد سطح سرانه سوئد است؛ اما براساس پی.پی.پی یا قیمتهای برابری قدرت خرید که مقایسه را براساس قیمتهای بینالمللی انجام میدهد، سرانه جی.دی.پی در اندونزی ۲۱ درصد سطح سرانه سوئد خواهد بود. بحث اصلی کتاب نظریه عمومی بر این مساله استوار است که بر خلاف تئوری های اقتصاد نئوکلاسیک، سطح اشتغال با قیمت نیروح کار تعیین نمی شود بلکه عامل تعیین کننده، تقاضای کل یا همان هزینه های پول است.

کینز معتقد است که فرضیه بازارهای رقابتی، فرضیه ای اشتباه است و در دراز مدت، ارائه اشتغال کامل یا اشتغال کامل طبیعی، سر پا نگه داشتن آن، تعادلی خاص از اقتصاد پولی است. انتشار ایده آزادی فردی در هر فضای سنت تاریخی، فکری، سیاسی یا مذهبی خاص به وضوح قابلیت کاربرد این مفهوم را نشان می دهد. 2. در یک کشور یا منطقه واحد، برخی گروه ها از مردم شدیداً تحت تأثیر سرما قرار گرفتند و برخی دیگر کمتر متأثر شدند. از دیگر آثار منتشر شده او از سوی دانشگاه شیکاگو، “کتاب راه بردگی” در نسخه ویژه ای به مناسبت پنجاهمین سالگرد او در دسترس همگان قرار گرفت. وی تولید بیش از حد را به عنوان عاملی برای رفاه اقتصادی را مورد انتقاد قرار داده بود و بر این مساله تاکید داشت که ممکن است عوامل دیگر اقتصادی بر رفاه تاثیرات بهتری داشته باشند. وی دریافت کننده مدال آزادی در سال ۱۹۹۱ و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۴۷ بوده است. این اثر قدرتمند توسط جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۰۱ به رشته تحریر درآمده است. مقدمه آقای استیگلیرمقدمه ای ارزشمندی برای کسانی است که نسبت به آشنا شدن با اندیشه های آدام اسمیت متمایل هستند.

یک یا بیش از یک نفر کالاهای سرمایهای مورداستفاده در تولید را در اختیار دارند. در برخی از اقتصادهای گذشته، نهادهای کلیدی اقتصاد عبارت بودند از مالکیت خصوصی (افراد دارندهی چیزها)، بازارها (جایی که کالاها را میشد خرید و فروخت) و خانوادهها: کالاها عموماً بهدست خانوادههایی که دوشادوش هم کار میکردند تولید میشدند و نه توسط بنگاههای اقتصادی متشکل از صاحبان و کارکنان. کالاها و خدمات مایملک مالکان محسوب میشوند. این اثر به مثابه یک چهار چوب اساسی و الگوی تغییر در قرن ۲۱ برای شناخت توسعه اقتصادی برای هر دو گروه افراد فقیر و غنی محسوب می شود. ایجاد نهادهای سرمایه داری، نه تنها قوانین بلکه اساسا ذهنیت اقتصادی بشر را نیز تغییر داد. این اثر، کتابی صرفا اقتصادی نیست بلکه رویکردی جامعه شناسی و تاریخی نیز دارد. نسخه ای که در سال ۱۹۰۴ به چاپ رسیده است شامل متن معروف ادوین کانن در معرفی کتاب و همچنین فهرست موضوعات و نیز مقدمه شاخص اقتصاددان برجسته، جورج استیگلر است. سال بعد جی.دی.پی اسمی برای ۲۰۱۱ را بههمین روال و با استفاده از قیمتهای رایج ۲۰۱۱ محاسبه میکنیم. مشخصهی متمایزکنندهی نظام اقتصادی سرمایهداری، تملک خصوصی بر کالاهای سرمایهای است که برای استفاده در بنگاههای اقتصادی سازماندهی شدهاند.

این کتاب به صورت مقدماتی به تجزیه و تحلیل تجارت آزاد و عصرجهانی سازی می پردازد. پولانی مدعی است که اقتصاد بازار آزاد و همچنین دولت ملی، عناصر جدا از هم نیستند ولی به دلیل مفهموم جدید ” جامعه مبتنی بر بازار” آن ها را از هم تفکیک می کنند. جان کنت گالبریت استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در تحقیقات کلاسیک خود، ثروت خصوصی و فقر عمومی در آمریکا پس از جنگ را به وضوح و با زبان فصیح و طنز بیان می کند. پس از تحول بزرگ، بیشتر مردم عقلایی فکر می کردند و رفتار آن ها را می توان دقیقا بر اساس اصول اقتصاد نئو کلاسیک پیش بینی کرد. این اثر به عنوان اولین اثبات کننده اصول اقتصاد سیاسی و نقطه عزیمت برای تمام تفکرات اقتصادی پس از خود می باشد. این کتاب به بررسی تحولات اجتماعی و سیاسی که در طول ظهور اقتصاد بازار آزاد در انگلستان به وجود آمده است پرداخته است. در این مجموعه، فردریک هایک، برنده جایزه نوبل به بررسی جنبه های مختلف مساله محوری که همان بازار آزاد در برابر اقتصاد برنامه ریزی شده سوسیالیستی است در زمینه موضوعات فلسفه اخلاق و روش های حوزه علوم اجتماعی در تئوری های اقتصادی پرداخته است.

همچنین ، بر روی اقتصاد بین المللی متمرکزاست و بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی و طیف گسترده ای از ایدئولوژی های افرادی مانند آدام اسمیت، شومپیتر، هایک، کینز، پولانی، استیگلیتز ومارکس را پوشش می دهد. وی در سال ۱۹۴۸، با همکاری فردریک انگلس که فردی کاملا مانیفیست و کمونیست بود، جلد اول کتاب سرمایه خود را به پایان رسانید. مجموعه زیر، بخش اول معرفی ۱۰۰ کتاب برتر اقتصادی است. استیگلیتز در این کتاب دستور کار خود را بحث چالشی اصلاح نظام در سال های آینده انتخاب کرده است. هزار سال قبل، جهان، به بیان اقتصادی کلمه، جهانی تخت بود. 3. آیا هیچ توضیحی برای این موارد به ذهنتان میرسد؟ او مینویسد که هر بازرگانی »نها بهدنبال نفع خودش است، اما او در این کار، مثل بسیاری موارد دیگر، با دستی نامرئی درجهت پیشبرد هدفی هدایت میشود که بیرون از قصد و نیت اولیه اوست. جی.دی.پی شامل کالاها و خدمات تولیدشده توسط دولت، از قبیل تحصیل، دفاع ملی، و اجرای قوانین نیز میشود. شکل ۱.۱۲ موقعیت بنگاههای اقتصادی و خانوادهها را در اقتصاد، و همچنین امواجی را که در دل اقتصاد و نیز میان اقتصاد و زیستکره رخ میدهند نشان میدهد. دوباره شکل ۱.۳ که بهرهوری نیروی کار در تولید روشنایی را نشان میداد، نگاه کنیم.

گالبریت عنوان می کند که اقتصاد متعارف، از نگرش اقتصادی ایالات متحده و نظریه های اقتصادی اروپا در قرن ۱۹ نشات گرفته سایت atlasmarketing است. پرداخته است. در واقع نقد وبلن همه جنبه های زندگی مدرن، لباس ،طبقه، موقعیت زنان، دکوراسیون منزل، صنعت، کسب و کار، مذهب، بورس وآموزش و پرورش را پوشش می دهد. یکی از معروفترین و بحث برانگیز ترین کتب در زمینه اقتصاد، علوم اجتماعی و نظریه های اجتماعی است، که در آن به صورت فعالانه سوسیالیسم و سرمایه داری را مورد نقد و تخریب قرار می دهد. هنگامی که این اثر برای اولین بار منتشر شد، به عنوان یکی از پرفروش ترین آثار ملی مطرح و همچنین به عنوان معیار و محکی برای مباحث جهانی شدن تبدیل شد. در اقتصاد جدید جهانی، جایی که با وجود افزایش بی سابقه رفاه، ابتدایی ترین نوع آزادی ها را انکار می کنند، از نتایج آن می توان به این مورد اشاره کرد که هنوز هم ممکن است اکثر مردم در عمل و به صورت خوشبینانه ای احساس مسئولیت اجتماعی را به عنوان توسعه آزادی ضرورری بدانند. مینویسد «افراد همصنف بهندرت دور هم جمع میشوند، حتی برای نوشخواری و فراغت، و گفتوگویشان یا به تبانی علیه عامه مردم ختم میشود و یا به دسیسهچینی برای افزایش قیمتها».

بوتسوانا و نیجریه هردو از منابع طبیعی غنی برخوردارند؛ بااینحال، اما رشد نیجریه بواسطه فساد گسترده و رواج تجارتهای غیرقانونی متوقف شدهاست، درحالیکه بوتسوانا را غالباً کمفسادترین کشور در آفریقا دانستهاند و به داشتن یکی از بالاترین میانگینهای نرخِ رشدِ جی.دی.پی مشهور است. اما بسیاری از تأثیرات محیطی آن محلی هستند، مثلاً ساکنان شهرها که از بیماریهای تنفسی و مشابه آن رنج میبرند، وضعیتی که نتیجهی حجم بالای تصاعدهای مخرب از نیروگاههای برق، وسایل نقلیه و دیگر منابع است. کسانی که به دنبال دلایل خشم تظاهرکنندگان سیاتل و جنوا علیه جهانی شدن هستند، باید این کتاب را مطالعه کنند. اهداف طنز وبلن امروز به عنوان شاهدی آشکار از اتفاقات یک قرن پیش بوده است. بنابراین پولانی یک رویکرد قوم نگاری جدید به نام ” جانشین سازی” را پیشنهاد می دهد که در تقابل با ” فرمالیسم” است و هر مبدع هر دو واژه خود پولانی بوده است.. لازم به ذکر است که طبقه بندی کتب بر اساس سیر زمانی نبوده است و ما نیز کتب را مطابق سیاست و ترتیب سایت مرجع معرفی کرده ایم. یکی از استنباط هایی که می توان از نظریه عمومی برداشت کرد این است که، عدم رقابت موضوع اصلی درمورد بیکاری نیست، حتی کاهش دستمزد یا مزایای دیگر نیز تاثیر عمده ای بر بیکاری ندارد.

در سالهای اخیر، حسن مرتضوی ترجمهٔ دیگری از جلد نخست کتاب ارائه داد. در این کتاب هیچ فرمول ساده ای که بتوان با آن حتی نحوه اجرای جهانی سازی را توضیح داد، دیده نمی شود. کتاب کارل ماکس به سرعت خوانندگان زیادی را به خود جذب کرد از جمله رهبران احزاب سوسیال دموکرات ها به ویژه در روسیه وآلمان. در مقابل بیکاری و عدم سرمایه گذاری، به دنبال این حالت طبیعی ایجاد می شود، مگر آنکه اقدامات فعالانه تری اتخاذ شود. این کتاب هنوز هم از قدرت ایجاد ضربه و شوک خود برخوردار است. کارلوس از عدممزیت مطلق برخوردار است. اما تفاوتهای گسترده میان فقرا و اغنیا که مسافر فرضی ما وجودش را هرجا که میرفت تبعاً به چشم میدید، بسیار چشمگیرتر از تفاوت میان مناطق مختلف بودند. با فهم رابطهی میان علت (ایکس) و معلول (ایگرگ) ـ و با انجام آزمایشاتی از طریق سنجش و اندازهگیری ایکس و ایگرگ، شواهدی گرد میآوریم.

اما تنها پس از ایجاد نهادهای صنعتی و تجاری جدید، میل بشریت به داد و ستد کالا ئتجارت افزایش یافت و نهاد های جدید در تلاش اند که قالب طبیعت انسان را به تناسب بازارهای جدید و نهادهای اقتصادی شکل دهند. وی نگران وضع اسفناک کشورهای درحال توسعه، افزایش رکود صندوق های بین المللی پول، وضعیت نهادهای مردم نهاد و کشورهای فقیر بود. مارکس این استدلال را که نظام سرمایه داری باعث افزایش مداوم سهم ثروت و رفاه افراد می شود را رد کرده است، و یک سیستم با مالکیت عمومی بر ابزار تولید را برای جایگزینی آن پیشنهاد داد. علاوه بر تولید کالاها و خدمات، خانوارها انسان هم تولید میکنند – یعنی نسل آیندهی نیروی کار را. تجزیه وتحلیل وبولن از پیشرفت این روند، این نتیجه را داشته است که حرص و طمع را به عنوان انگیزه مهم اقتصاد مدرن می داند، و با یک نگاه بیطرفانه به بررسی ونقد هزینه های انسانی که نهادهای اجتماعی از مصرف کالاها ی غیر اصلی برای سود شخصی از آن بهره برداری می کنند مانند مد، زیبایی، حیوانات، خانه و… تجزیه و تحلیل وی دربردارنده نقاط ضعف بازار خود تنظیم و نیز پیامد های اجتماعی بالقوه وخیم بازار سرمایه داری را توضیح می دهد.

11. Blinder, A. S. and Rudd, J. B. (2008). “The Supply-Shock Explanation of the Great Stagflation Revisited”. 10. Blinder, A. S. (2002). “Comment on ‘Do We Really Know that Oil Caused the Great Stagflation? A Monetary Alternative”. شاه آبادی، ابوالفضل. و ساریگل، سارا (1396). “اثرات مستقیم و غیر مستقیم نفت بر بهرهوری کل عوامل تولید اقتصاد ایران (با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان)”. عیسی زاده، سعید. و فرجی، ابراهیم (1396). “بررسی شوکهای واقعی و نوسانهای تولید اقتصاد ایران”. 10. Tiwari, A.K. Tiwari, A. P. and Pandey, B. (2012). “Fiscal Deficit and Inflation: What Causes What? The Case of India”. 5. Salehi, M. Sojasi Qeidari, H. and Asgari, A. (2017). “The Impact of Targeted Subsidies Plan on Electricity Consumption, Sale, Receivables Collection and Operating Cash Flow: Evidence from Agricultural and Rural Sectors of Iran”. 7. Shahabadi, A. Nemati, M. and Hosseinidust, E. (2017). “The Effect of Knowledge Economy Factors on Income Inequality in the Selected Islamic Countries”. T. A. Boden, G. Marland, and Robert J. Andres. 15. Cashin, P. Mohaddes, K. Raissi, M. and Raissi, M. (2014). “The Differential Effects of Oil Demand and Supply Shocks on the Global Economy”.

و تقوی، مهدی (1376). “دلایل تورم رکودی در ایران”. NBER Macroeconomics Annual 2001 MIT Press: Cambridge, MA. NBER Working Paper No. شاکری، عباس (1392). “تحلیل وضعیت اقتصادی کشور ایران، ارزیابی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی” (گزارش علمی ش. عزیزی، فیروزه. و صباغ کرمانی، مجید (1392). “شناسایی علل رکود تورمی در ایران: روش تصحیح خطای آستانهای”. سامتی، مرتضی. صامتی، مجید. بیکی، سحر. سامتی، مرتضی. مهرگان، نادر. عزتی، مرتضی. مهرگان، نادر. عباسیان، عزت الله. 13. Branson, W. H. (2005). Macroeconomics: Theory and Policy, Affilated East-west Press Pvt Ltd. 12. Branson, W H. and Rotemberg, J. (1980). “International Adjustment with Wage Rigidities”. Jutta Bolt and Jan Juiten van Zanden. 6. Bernanke, B. S. and Mishkin, F. S. (1997). “Inflation Targeting: A New Framework for Monetary Policy?” NBER Working Paper No.5893. 18. Cubitt, R. P. (1997). “Stagflationary Bias and the Interaction of Monetary Policy and Wages in a Unionized Economy”. 21. Donayre, L. and Panovska, I. (2018). “U.S. Wage Growth and Nonlinearities: The Roles of Inflation and Unemployment”. 6. Salisu, A. and Isah, K. (2018). “Predicting US Inflation: Evidence from a New Approach”. 7. Hill, R. Griffiths, W. and Lim, G. (2008). Principles of Econometrics, (Third Ed.), New York, John Wiley & Sons, Inc.

4. Güntner, J. (2013). “How Do Oil Producers Respond to Oil Demand Shocks?”. Noori, S. and Sabouri, M. S. (2013). “Strengths, Weaknesses, and Threats of Targeted Subsidy Plan in Agriculture”. 2013. ‘From Centrally Planned Economy to Capitalist Avant-Garde? برای مثال، اقتصاددانی ممکن است مدعی شود که: «اگر بانک مرکزی نرخ بهره را پائین بیاورد، مردم بیشتری صاحب خانه و ماشین خواهند شد». سرعت نقلوانتقال اطلاعات، تأکید دیگری است بر تازگی و بیسابقهبودن آنچه انقلاب تکنولوژیک بیوقفه نامیدهایم. 2003. The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present. Tables 15.2 and 15.3 from Gregory Clark. 12. Wimanda, R. E. Turner, P. M. and Hall, M. B. (2010). “Expectations and the Inertia of Inflation: the Case of Indonesia”. 9. Hu, L. and Maude T. (2010). “Do Labor Market Activities Help Predict Inflation?”. 4. Rudriguez, R. J. and Sanchez, M. (2010). “Oil Induced Stagflation: a Comparison across Major G7 Economies and Shock Episodes”.

توسط حمید صباغی

حمید صباغی هستم یک بازاریاب