10 دانشگاه برتر جهان در رشته های اقتصاد و تجارت

اقتصاد کلان عبارت از مطالعه و تجزيه و تحليل پديدهها و بررسي روابط بين متغيرهاي کلي اقتصادي به منظور پيشبيني و اتخاذ سياستهاي مناسب براي آينده و نيز اصلاح سياستها و تصميمات کلان اقتصادي گذشته سایت atlasmarketing يک کشور است. در کتاب حاضر، ابتدا مفاهيم درس اقتصاد کلان به صورت توصيفي و بدون استفاده از روابط پيچيده رياضي و مدلها توضيح داده شده و سپس پيچيدهتر ميگردد. در اقتصاد کلان(Macroeconomics) روابط اقتصادي متغيرهايي مانند توليد، مصرف، پسانداز، سرمايهگذاري، درآمد، رشد اقتصادي، تورم و مانند اينها مورد بررسي و مطالعه قرار ميگيرد. توليد (يا محصول) ناخالص ملي عبارت است از: مجموعه ارزش تمامي کالاها و خدمات نهايي توليد شده در يک دوره معين مالي (مثلا يکسال).کلمه نهايي از آن جهت استعمال ميشود که يک کالا يا خدمت اقتصادي، دوبار محاسبه نشود. اين وجوه معمولا در بازار مالي (موسسات پولي و اعتباري يا بورس) سپردهگذاري يا پسانداز ميشوند. سرمايهگذاري برنامهريزي شده مجموعه وجوهي است که توسط بنگاهها و دولت بهصورت کالاهاي سرمايهاي، ماشينآلات، تجهيزات، ساختمان و مانند آن از بازار کالاها و خدمات سرمايهاي خريداري ميشود. در اقتصاد ايستا معمولا يک وضعيت اقتصادي (اعم از اشتغال، توليد، درآمد، تعادل، سرمايهگذاري، مصرف و غيره) با موارد مشابه آن در يک زمان ديگر مقايسه و نتيجهگيري ميشود؛ براي مثال هرگاه عرضه و تقاضاي بازار و نقطه تعادل آن را مشخص سازند و تقاضا بنا به عللي جابجا شود، نقطه تعادل جديد را با نقطه تعادل قبلي آن مقايسه و نتيجهگيري ميکنند، بدون اينکه فرايند زماني اين دو نقطه مورد مطالعه قرار گيرد.

تغيير در موجودي انبارها (تغيير در موجوديها اعم از کالا، کالاي نيمساخته يا مواد اوليه) جزء سرمايهگذاري برنامهريزي شده است، در حالي که تغييرات ناخواسته جزء سرمايهگذاري برنامهريزي نشده به شمار ميرود. براي مثال درآمد و رشد اقتصادي جامعه در يک روند زماني اعم از کوتاهمدت و بلندمدت مورد بررسي قرار ميگيرد. در ادامه به اختصار توضیحات کوتاهی در مورد هر کدام از این دانشگاه ها برای شناخت بیشتر ارائه خواهیم داد. این مبلغ نسبت به بسیاری از رشته ها که باید مدت زیادی بعد از فارغ التحصیلی به دنبال شغل های مناسب باشند، قابل توجه است. دو استاد دانشگاه استنفورد به نام های پل میلگروم و رابرت ویلسون، جایزۀ نوبل اقتصاد 2020 را به دلیل مشارکت در بهبود نظریه های اقتصادی در حراج ها و اختراع قالب های جدید حراج برای سود بیشتر خریداران، فروشندگان و دست اندر کاران در سراسر جهان، دریافت نمودند. بر اساس آمار وب سایت دانشکدۀ اقتصاد و تجارت هاروارد، متوسط حقوق پایه برای فارغ التحصیلان سال 2019 برنامۀ (MBA) دانشگاه هاروارد 148750 دلار بوده است. البته در میان این دانشگاه باید علاوه بر رتبۀ علمی دانشگاه، شرایط تحصیل و زندگی در شهر و کشور مورد نظر مثل هزینه های مسکن و زندگی را نیز در نظر بگیرید تا بتوانید انتخاب بهتری داشته باشید.

شما نیز اگر جزء این دسته از دانشجویان بوده و به دنبال تحصیل در خارج هستید، باید نسبت به دانشگاه های برتر جهان برای رشتۀ تحصیلی خودتان آگاه باشید تا بتوانید انتخاب مناسبی داشته و تجربۀ بهتری را کسب کنید. دو کارفرمای مشهور با نام های (Deloitte) و (Ernst & Young) که در سال 2017 و 2018 نیرو استخدام می کردند، بیشترین نیروهای خود را از فارغ التحصیلان این دانشگاه گرفتند. تئوريهاي اقتصادي را ميتوان به دو صورت پويا و ايستا مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار داد. اگر کشوري در طول يک سال (دوره مالي) مجموعه ارزش وارداتش از خارج از کشور به واحد پول بيشتر (کمتر) از صادراتش باشد، در آن صورت با کسري (مازاد) تجاري روبروست. با فرض اينکه منبع اصلي درآمد دولت فقط ماليات باشد، اگر دولت دريک دوره مالي بيش از مالياتهاي خالص دريافتي(T) خرج(G) کند، کسر بودجه و اگر کمتر از آن خرج کند، مازاد بودجه خواهد داشت (که به ترتيب از بازارهاي مالي قرض کرده و يا به آنها قرض ميدهد). هر دولتي براي اداره امور کشور مجبور به انجام هزينههايي است که اين هزينهها نيازمند تامين مالي ميباشد و بايستي منابع تامين آنها مشخص گردد. رشد مثبت و پايدار نشانگر توان بالا و سلامت اقتصاد است اما افزايش بيکاري و نوسانات زياد رشد، نشانگر ضعف اقتصاد ميباشد.

توليد (يا محصول) ناخالص داخلي، ميزان موفقيت اقتصاد يک کشور را با تغييرات مثبت GDP نشان ميدهد. هنگامي که درباره نرخ رشد اقتصادي به عنوان عامل اصلي افزايش سطح زندگي در بلندمدت صحبت ميکنيم، در واقع به اين پرسش مهم پاسخ ميدهيم که: تغيير مثبت محصول ناخالص ملي واقعي چگونه بايد حاصل شود؟ توليد ناخالص ملي ممکن است بهصورت اسمي يا جاري (با وجود تغيير سطح عمومي قيمتها) مورد بررسي قرارگيرد و يا ممکن است با ارقام واقعي مورد مطالعه قرار گيرد. فصل چهارم کتاب به بررسي نظريههاي مختلف در خصوص اجزا درآمد ملي و محاسبه گوناگون مربوط به درآمد، مصرف، پس انداز، سرمايهگذاري و غيره اختصاص دارد. اين کتاب در هشت فصل تدوين يافته است. این دانشگاه در کالیفرنیای آمریکا قرار دارد و از نظر جهانی رنک 7 را به خود اختصاص داده است. این دانشگاه در لندن قرار دارد و از نظر رتبۀ جهانی رنکینگ 27 را به خود اختصاص داده است. به عبارت ديگر، وقتي بنگاهها و نيز يک کشور در وضعيت عادي قرار داشته باشند، کل سرمايهگذاريها و از جمله موجودي انبار را متناسب با برنامهريزي خود تنظيم و اجرا ميکنند.

موجودي انبار يا سرمايه در گردش مقدار کالاي ساخته شده آماده فروش، کالاهاي نيمه ساخته در جريان يا در فرايند توليد و مواد اوليهاي است که به عنوان ذخيره، جريان توليد و فروش را بهطور متناسب تداوم ميبخشند. دولت به عنوان يک نهاد قانوني متناسب با سطح رشد فرهنگي، اجتماعي و سياسي هرجامعه، در امور اقتصادي مداخله ميکند که چگونگي تاثيرگذاري و نقش آن در اقتصاد در قالب چرخه اقتصادي، متعاقبا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در این جا می خواهیم 10 تا از بهترین دانشگاه هایی که در زمینۀ رشته های اقتصاد و تجارت که در سطح بسیار بالایی در جهان قرار دارند را به شما معرفی کنیم. اما در مورد رشته های اقتصاد و تجارت هفتمین دانشگاه قدرتمند جهان می باشد. این دانشگاه نه تنها در رشتۀ اقتصاد و تجارت، بلکه در بسیاری از رشته های دیگر نسبت به کل دانشگاه های دنیا برتری دارد و از نظر رنکینگ جهانی توانسته چندین سال پشت سر هم رتبۀ اول را کسب کند. یکی از هدف های بزرگ برای بسیاری از دانشجویان در رشته های مختلف، تحصیل یا به عبارتی ادامۀ تحصیل در دانشگاه های سطح بالا در رشتۀ خودشان است.

4- چگونه ميتوان آثار مصرف، سرمايهگذاري، مخارج دولت و تجارت بينالملل بر سطح کلي توليد و اشتغال و قيمتهاي داخلي و رشد اقتصادي را مورد بررسي قرار داد؟ اگر توليد ناخالص داخلي در هر دوره بر جمعيت کشور در آن دوره تقسيم شود، توليد سرانه ناخالص داخلي بهدست خواهدآمد. 5- چه عواملي و چگونه کل توليد جامعه را بين مصرف و پسانداز تقسيم ميکنند و اين امر برتوليد، اشتغال و قيمتها چه آثاري بر جاي ميگذارند؟ بر اساس وب سایت این دانشگاه، حدود 31 نفر از دریافت کنندگان جایزۀ یادبود نوبل در علوم اقتصادی در دانشگاه شیکاگو تحصیل کرده اند که آمار قابل توجهی است. دانشگاه میشیگان – آن آربور مقطع دکتری و به احتمال زیاد فاند دکتری را نیز ارائه می دهد. دانشگاه میشیگان – آن آربر در بین دانشگاه های دنیا رتبۀ جهانی 22 را به خود اختصاص داده است. وی قبلاً در دانشگاه هاروارد تدریس می کرده است و اخیراً در دانشگاه شیکاگو به فعالیت خود ادامه می دهد.

انجمن فارغ التحصیلان کالج کلمبیا معتبرترین جایزۀ خود را برای فارغ التحصیلان برجستۀ بعد از همیلتون، مدال الکساندر همیلتون نام گذاری کرده است. با این حال در رشته های اقتصاد و تجارت بعد از دانشگاه کالیفرنیا – برکلی قرار می گیرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط این دانشگاه در سپتامبر 2020، اقتصاد دومین گرایش محبوب در مقطع کارشناسی در میان فارغ التحصیلان مقطع لیسانس در دانشگاه کالیفرنیا – برکلی بوده و مدیریت بازرگانی نیز ششمین رشتۀ محبوب است. دامنه اقتصاد کلان بسيار گسترده و مشتمل بر نظريههاي سرمايهگذاري، توليد، درآمد، اشتغال، بيکاري، تورم، مصرف، سطح عمومي قيمتها، نظريههاي پولي و نرخهاي بهره، سود، هزينهها و بدهيهاي دولت، کسري بودجه، تجارت خارجي و بهطورکلي شامل مجموعه سياستهاي مالي و پولي و رشد اقتصادي و حتي پيش بيني تغيير آنها در آينده است. هرچقدر نرخ پسانداز بالاتر رود، امکان افزايش ميزان کالاهاي سرمايهاي و سطح توليد فراهمتر خواهد شد. دانشکدۀ تجارت دانشگاه پنسیلوانیا در سال 1881 تأسیس شد که به گفتۀ این دانشگاه، دانشکدۀ تجارت (Wharton) آن را به اولین مدرسۀ تجاری عالی در جهان تبدیل می کند.

در قسمت هزينههاي مصرفي بخش خصوصي، بيشتر به مفاهيم مصرف پرداخته خواهد شد. بهطورکلي مفاهيم مربوط به چرخه اقتصادي (درآمد و توليد)، مفهوم درآمدملي، توليدملي و غيره را در قالب مفاهيم کلي زير ميتوان بيان نمود: آنچه در اقتصاد کلان مورد مطالعه و بررسي واقع ميشود مجموعه روابطي است که بين عوامل موثر در اقتصاد شکل ميگيرد. به عبارت ديگر، خصوصيات و ويژگيهاي هرکدام از مفاهيم با توضيحات و مثالهاي گوناگون براي خوانندگان تشريح گرديده و به مرور بر دامنه اين مفاهيم و متغيرها و ارتباطات آنها افزوده شده است. عوامل موثر بر مصرف شخصي شامل دارايي مصرفکنندگان است که بهصورت پول نقد، دسترسي به سپردههاي بانکي، اوراق بهادار و غيره بوده که درجه نقدشوندگي آنها زياد باشد و شامل مصرف کالاهاي مصرفي بادوام همچون يخچال، اتومبيل و غيره و نيز افزايش استاندارد زندگي از نظر مصرف خدمات و کالاهاي مصرفي بيدوام مانند: نان، گوشت، سينما و مانند اينها ميشود. از جملۀ این مراکز می توان به مرکز (Salomon) برای مطالعه در مورد مؤسسات مالی، مؤسسۀ (Glucksman) برای تحقیقات در بازارهای اوراق بهادار و مؤسسۀ تحقیقات حسابداری (Vincent C. Ross) اشاره کرد. 1- براي تعيين ارزش افزوده هر مرحله، ارزش کالاهاي واسطهاي مورد استفاده در توليد يک کالا از ارزش محصول توليد شده نهايي کسر ميشود.

معمولا محصول خالص ملي به منزله عامل سنجش بهتري از ميزان فعاليتهاي اقتصادي، که با توجه به ذخيره سرمايه و نيروي کار موجود، ميتواند براي دورههاي طولاني تداوم پيدا کند، مورد استفاده قرار ميگيرد. مجموعه عوامل موثر در کاهش رشد اقتصادي عبارتند از: عدم ثبات قيمتها، انحراف منابع از توليد، افزايش هزينههاي مبادله و تجاري، کاهش آزادي اقتصادي، وجود موانع مختلف در جريان سرمايهگذاري خارجي و کاهش آن، تسلط دولت بر موسسات مالي و دخالت در جريان اعتبارات و غيره. دانشگاه نیویورک دارای تعدادی مرکز تحقیقاتی متمرکز بر مسائل تجاری و اقتصادی وابسته به دانشکدۀ بازرگانی لئونارد می باشد. این دانشگاه درشهر شیکاگو قرار گرفته است و در رتبه های جهانی دارای رنکینگ 10 می باشد. همان طور که ملاحظه کردید هر 10 دانشگاه برتر دنیا در رشته های اقتصاد و تجارت به طور کلی نیز دارای رتبه های علمی بالایی هستند. دانشکدۀ مدیریت اسلون در انستیتوی فناوری ماساچوست دارای یک دفتر در سانتیاگو شیلی است. آنچه در فصلهاي قبلي مورد مطالعه قرار گرفته است به نوعي در فصل پنجم، به صورت کاربردي درآمده و در قالب مدلها و الگوها و کاربرد آنها در سياستهاي اقتصادي مطرح شده است. پس با شناخت و کاربرد اقتصاد کلان انتظار داريم از يک طرف پيشبينيهاي لازم و مناسبي براي اقتصاد کشور صورت گيرد و از سوي ديگر، سياستهاي اقتصادي گذشته بهطور مداوم مورد بازنگري قرار گيرند تا وضعيت متغيرهاي کلي اقتصادي بهبود پيدا کنند، رشد اقتصادي تحقق يابد و بيکاري و تورم مهارشوند.

اين وجوه معمولا توسط مردم بهطور مستقيم و غيرمستقيم پرداخت ميشود. بهطور کلي، مالياتها عبارت از مجموعه وجوهي است که مطابق قوانين موضوعه توسط بنگاهها، شرکتها و مردم براي تامين مخارج و اداره کشور به دولت پرداخت ميشود. مالياتهاي خالصعبارت از مجموعه مالياتها(T) منهاي پرداختهاي انتقالي دولت به مردم و بنگاههاست (Tr يارانه و غيره). در اين عرصه خانوارها ( با مصارف و پساندازها )، بنگاهها ( با سرمايهگذاري و توليد)، دولت (با هزينهها و مالياتها) و مجموعه بازارهاي کالاها و خدمات يا بازارهاي مالي و سرمايه که در داخل و خارج از کشور شکل ميگيرند، اقتصاد کلان يک جامعه را تحت تاثير قرار ميدهند. هزينههاي دولت عبارت از مجموعه مخارجي است که دولت در يک دوره مالي براي تحقق هدفهاي مورد نظر خود صرف خريد کالاها و خدمات ميکند. پسانداز بخشي از درآمد خانوارهاست که در دوره مورد بررسي به مصرف نرسيده و خانوارها مصرف آن را به اميد مصرف بيشتر و بهتر در آينده، به تاخير انداختهاند. 1- اشتغال کامل: وضعيتي که در آن بيکاري غير ارادي (نوعا در مورد نيروي انساني) وجود نداشته باشد و يا در حداقل ممکن و قابل قبول باشد. 1- چه عواملي در تعيين ميزان توليد و اشتغال در جامعه موثرند و موجب نوسان آنها ميشوند؟

در واقع در تابع توليد، آنچه موجب رشد اقتصادي ميشود، رشد مجموعه نيروي کار، رشد سرمايه و بهبود کاراييها يا دانش فني هستند که خود را در قالب بهرهوري عوامل نشان ميدهند. 2- چه عواملي در تعيين سطح عمومي قيمتها موثرند و موجب نوسان آنها ميشوند؟ به عبارت ديگر: اقتصاد کلان، بررسي وضع اقتصادي در سطح کل است و برخلاف اقتصاد خرد که به بررسي قيمتها، مقدار خريد، فروش، هزينه، درآمد و غيره در سطح بنگاهها و بازارهاي فردي ميپردازد، اقتصاد کلان مجموعه نظريههايي است که پديدههاي اقتصادي را در سطح مقادير جمعي تجزيه و تحليل ميکند و مجموع رفتارها و واکنشهاي اقتصادي و نيز دورانهاي بازرگاني و تغييرات ايجادشده در بازارهاي کالاها و خدمات، کار، سرمايه و پول را مورد مطالعه قرار ميدهد. اما در وضعيتهاي ديگر موجودي انبارها ممکن است به دليل رونق اقتصادي يا رکود اقتصادي دچار تغييرات شوند و به ترتيب کاهش يا افزايش يابند. عوامل موثر در کاهش رشداقتصاديکدامند؟ در واقع درآمد ملي در يک جامعه کل دريافتهاي عوامل توليدند که در سطح ملي بايد معادل ارزش کالاها و خدمات توليد و مبادله شده توسط بنگاهها باشند. توليد(محصول) سرانه ناخالص داخلي معياري است که معمولا سطح زندگي مردم در جوامع مختلف را نشان ميدهد.

این مؤسسه نیز در شهر کمبریج در ماساچوست واقع شده است و از نظر رتبۀ جهانی رنکینگ 5 را دارد. مصرف شخصي بخشي از درآمدخانوارها است که در يک دوره مالي صرف کالاها و خدمات مصرفي ميشود و در قالب مخارج در ميآيد. بهعبارت ديگر توليد ناخالص ملي معياري براي سنجش اندازهگيري فعاليتهاي اقتصادي است که در يک دوره مالي بهوقوع پيوستهاند. فصل دوم راههاي گوناگون محاسبه توليد ملي و نيز بخشهاي مختلف اقتصادي را بيان ميکند. همچنين همين شيوه را براي محاسبه ارزش افزوده در بخشهاي مختلف اقتصادي مانند کشاورزي، صنعت، خدمات و غيره و در کل کالاها و خدمات در يک جامعه نيز بهکار ميبرند. 2- با محاسبه مجموعه مبالغ پرداختي به عوامل توليد بهکار گرفته شده در جريان توليد يک کالا (کار، سرمايه، مواد و غيره)، ارزش افزوده آن محاسبه ميشود. يعني به منظور ارزيابي وضعيت اقتصادي، توجه خاصي نسبت به رشد اقتصادي و بيکاري مبذول ميشود. از طرف ديگر، معمولا رشد اقتصادي بيکاري را تحت تاثير قرار ميدهد؛ به همين دليل در بررسيهاي اقتصادي، رشد و بيکاري را با يکديگر مورد مطالعه قرار ميدهند.

توسط حمید صباغی

حمید صباغی هستم یک بازاریاب