ISSN 0895-3309 . S2CID 44180952

↑ ساموئلسون، رابرت (2020)، “خداحافظ، خوانندگان، و موفق باشید – شما به آن نیاز خواهید داشت” ، واشنگتن پست این مقاله نظری بود که اندکی قبل از بازنشستگی او در این زمینه ابراز ناامیدی می کرد، اما هنوز هم خلاصه خوبی است. تغییرات در عوامل غیر قیمتی یا عوامل تعیین کننده باعث تغییر در تقاضای کل و جابجایی کل منحنی تقاضای کل (AD) می شود. منحنی LM شیب صعودی دارد زیرا نرخ بهره و تولید رابطه مثبتی در بازار پول دارند: با افزایش درآمد (به طور یکسان برابر با تولید)، تقاضا برای پول افزایش مییابد و در نتیجه نرخ بهره افزایش مییابد تا فقط جبران شود. در استفاده متعارف کینزی از مدل AS-AD، منحنی عرضه کل در سطوح پایین خروجی افقی است و در نزدیکی نقطه خروجی بالقوه غیرکشش می شود که با اشتغال کامل مطابقت دارد . نرخ بیکاری در نیروی کار فقط شامل کارگرانی می شود که فعالانه به دنبال شغل هستند. پرسکات و فین E. کیدلند ، ایجاد چرخه کسب و کار واقعی (RB ج) مدل های اقتصاد کلان. افرادی که بازنشسته شدهاند، به دنبال تحصیل هستند، یا به دلیل نداشتن چشمانداز شغلی از جستجوی کار دلسرد شدهاند، کنار گذاشته میشوند. نظریههای اقتصاد کلان معمولاً به پدیدههای تولید، بیکاری و تورم مربوط میشوند.

هدف 17 توسعه پایدار سازمان ملل متحد تقویت ثبات اقتصاد کلان جهانی از طریق هماهنگی و انسجام سیاست ها به عنوان بخشی از دستور کار 2030 است. هر دو شکل سیاست برای تثبیت اقتصاد استفاده می شود ، که می تواند به معنای تقویت اقتصاد به سطح تولید ناخالص داخلی مطابق با اشتغال کامل باشد. اقتصاددانان کلان موضوعاتی مانند تولید ناخالص داخلی ، بیکاری (شامل نرخ بیکاری )، درآمد ملی ، شاخص های قیمت ، تولید ، مصرف ، تورم ، پس انداز ، سرمایه گذاری ، انرژی ، تجارت بین المللی و امور مالی بین المللی را مطالعه می کنند . بانکهای مرکزی میتوانند از سیاستهای پولی غیرمتعارف مانند تسهیل کمی برای کمک به افزایش تولید استفاده کنند. شیب نزولی منحنی تقاضای کل به این معنی است که تولید بیشتر در سطوح قیمت پایین تر تقاضا می شود. هر چیزی که تولید و فروخته می شود به همان نسبت درآمد ایجاد می کند. به عنوان مثال، اگر اقتصاد کمتر از بازده بالقوه تولید کند، می توان از مخارج دولت برای به کارگیری منابع بیکار و افزایش تولید استفاده کرد.

اقتصاددانان علاقه مند به افزایش بلندمدت تولید، رشد اقتصادی را مطالعه می کنند. افزایش در تولید، یا رشد اقتصادی، تنها به دلیل افزایش موجودی سرمایه، جمعیت بیشتر، یا پیشرفتهای فنآوری که منجر به بهرهوری بالاتر (بهرهوری کل عوامل ) میشود، رخ میدهد. زمانی که اقتصاد با هزینههای بالاتری روبرو میشود، تورم فشار هزینه رخ میدهد و منحنی AS به سمت سطوح بالاتر قیمت تغییر میکند. فدرال رزرو که قادر به کاهش نرخ بهره فعلی نبود، نرخ بهره بلندمدت را با خرید اوراق قرضه بلندمدت و فروش اوراق قرضه کوتاه مدت کاهش داد تا یک منحنی بازدهی صاف ایجاد کند . آنها سیاست های پولی و شرایط اقتصادی فعلی را برای پیش بینی آگاهانه بررسی خواهند کرد. مخارج دولت مجبور نیست کل شکاف تولید را جبران کند. با این حال، فریدمن در توانایی دولت برای “تنظیم دقیق” اقتصاد با سیاست پولی تردید داشت. به عنوان مثال، استفاده از نرخ بهره، مالیات و مخارج دولت برای تنظیم رشد و ثبات اقتصاد.

اقتصاد کینزی جدید ، که تا حدی در پاسخ به اقتصاد کلاسیک جدید توسعه یافت، تلاش میکند با نشان دادن اینکه چگونه بازارهای ناقص میتوانند مدیریت تقاضا را توجیه کنند، پایههای اقتصاد خرد را برای اقتصاد کینزی فراهم سایت atlasmarketing کند. سفتی اسمی نظریه کینزی جدید با انتظارات منطقی و روش RBC برای تولید مدلهای تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) ترکیب شد. زمانی که اقتصاددانان کلاسیک جدید انتظارات منطقی را در مدل های خود معرفی کردند، نشان دادند که سیاست پولی تنها می تواند تأثیر محدودی داشته باشد. اقتصاددانان کینزی جدید با اتخاذ انتظارات منطقی و تمرکز بر توسعه مدلهای خرد بنیادی که از نقد لوکاس مصون هستند، به مکتب کلاسیک جدید پاسخ دادند. اقتصاد کلان کلاسیک جدید مکتب کینزی را بیشتر به چالش کشید. در دهه های 1980 و 1990 نظریه رشد درون زا برای به چالش کشیدن نظریه رشد نئوکلاسیک به وجود آمد. فریدمن همچنین رابطه منحنی فیلیپس بین تورم و بیکاری را به چالش کشید . فریدمن و ادموند فلپس (که پول گرا نبود) یک نسخه “افزایش یافته” از منحنی فیلیپس را پیشنهاد کردند که امکان یک مبادله پایدار و بلندمدت بین تورم و بیکاری را رد می کرد.

نسل بعد از کینز، اقتصاد کلان نظریه عمومی را با اقتصاد خرد نئوکلاسیک ترکیب کرد تا سنتز نئوکلاسیک را ایجاد کند . بازار کالا بهعنوان برابری بین سرمایهگذاری و پسانداز عمومی و خصوصی (IS) و بازار پول بهعنوان تعادل بین عرضه پول و ترجیح نقدینگی مدلسازی میشود . افزایش نرخ پسانداز منجر به افزایش موقتی میشود زیرا اقتصاد سرمایه بیشتری ایجاد میکند که به تولید اضافه میکند. نسخه اصلی قانون اوکون بیان می کند که افزایش 3 درصدی در تولید منجر به کاهش 1 درصدی بیکاری می شود. به همین ترتیب، یک اقتصاد رو به افول می تواند به کاهش تورم منجر شود. منحنی IS شیب نزولی دارد زیرا تولید و نرخ بهره دارای یک رابطه معکوس در بازار کالا: با افزایش تولید، درآمد بیشتری پس انداز می شود، به این معنی که نرخ بهره باید کمتر باشد تا سرمایه گذاری کافی برای پس انداز ایجاد شود. نظریه مقداری پول دارد که تحول در سطح قیمت به طور مستقیم به تغییرات در مرتبط عرضه پول . اکثر اقتصاددانان معتقدند که این رابطه تغییرات بلندمدت در سطح قیمت را توضیح می دهد. تغییرات در سطح قیمت ممکن است نتیجه چندین عامل باشد. هنگامی که شوک های نفتی در دهه 1970 بیکاری و تورم بالا را ایجاد کرد، فریدمن و فلپس به اثبات رسیدند.

او از مدلهایی مبتنی بر نظریه اقتصادی بنیادی حمایت میکرد که اصولاً با تغییر اقتصادها از نظر ساختاری دقیق هستند. ثانیاً، سیاست پولی نسبت به سیاست مالی از تأخیرهای داخلی و خارجی کمتر رنج میبرد . پیشرفت تکنولوژی، انباشت ماشین آلات و سایر سرمایه ها و آموزش و سرمایه انسانی بهتر ، همگی عواملی هستند که در طول زمان منجر به افزایش بازده اقتصادی می شوند. خروجی و درآمد معمولاً معادل در نظر گرفته می شوند و این دو اصطلاح اغلب به جای یکدیگر استفاده می شوند، خروجی به درآمد تغییر می کند. قانون اوکان: خروجی و بیکاری. قانون اوکون نشان دهنده رابطه تجربی بین بیکاری و رشد اقتصادی است. تئوری کلاسیک بیکاری نشان می دهد که بیکاری زمانی رخ می دهد که دستمزدها برای کارفرمایان بسیار بالا باشد که مایل به استخدام کارگران بیشتری نباشند. مدل IS-LM زیربنای تقاضای کل را ارائه می دهد (که در بالا مورد بحث قرار گرفت).

در اواخر دهه 1990، اقتصاددانان به یک اجماع تقریبی دست یافته بودند. اقتصاددانان معمولاً سیاست پولی را بر سیاست مالی ترجیح می دهند زیرا دو مزیت عمده دارد. مدل سولو نشان میدهد که رشد اقتصادی بر حسب تولید سرانه صرفاً به پیشرفتهای تکنولوژیکی بستگی دارد که بهرهوری را افزایش میدهد. او استدلال کرد که مدلهای پیشبینی مبتنی بر روابط تجربی به تولید پیشبینیهای یکسان ادامه میدهند، حتی با تغییر مدل زیربنایی که دادهها را تولید میکند. توانایی محیط را برای جذب و ایجاد زباله و آلودگی بی ضرر توصیف می کند: وقتی خروجی زباله از حد عملکرد سینک فراتر رود، آسیب طولانی مدت رخ می دهد. در نظریه کینز، تئوری کمیت شکست خورد زیرا مردم و مشاغل تمایل دارند در شرایط سخت اقتصادی پول نقد خود را حفظ کنند – پدیده ای که او در قالب ترجیحات نقدینگی توصیف کرد . اقتصاد ) شاخه ای از اقتصاد است که به عملکرد، ساختار، رفتار و تصمیم گیری یک اقتصاد به عنوان یک کل می پردازد. تورم می تواند تولید اقتصادی را کاهش دهد. بر اساس این تئوری های جدیدتر، بیکاری ناشی از کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات تولید شده از طریق نیروی کار است و نشان می دهد که تنها در بازارهایی که حاشیه سود بسیار پایین است و در آن بازار افزایش قیمت محصول یا خدمات را متحمل نمی شود.

مدافعان محرکهای مالی استدلال میکنند که وقتی اقتصاد رکود است، بسیاری از منابع بیکار مانده و نرخهای بهره پایین هستند، ازدحام خارجسازی نگرانیای نیست. منتقدان مدلهای RB C استدلال میکنند که پول به وضوح نقش مهمی در اقتصاد بازی میکند و این ایده که رکود تکنولوژیکی میتواند رکودهای اخیر را توضیح دهد غیرقابل قبول است. این مدل سطح قیمت و سطح تولید واقعی را با توجه به تعادل در تقاضای کل و عرضه کل نشان می دهد . در حالی که برخی از انواع بیکاری ممکن است بدون توجه به شرایط اقتصاد رخ دهد ، بیکاری دوره ای زمانی رخ می دهد که رشد راکد باشد. نمودار AS-AD همچنین به طور گسترده ای به عنوان یک ابزار آموزنده برای مدل سازی اثرات سیاست های مختلف اقتصاد کلان استفاده می شود. تورم می تواند منجر به افزایش عدم اطمینان و سایر پیامدهای منفی شود. با این حال، در نهایت نرخ استهلاک گسترش سرمایه را محدود خواهد کرد: پساندازها به جای سرمایه مستهلک شده مصرف میشوند و هیچ پساندازی برای پرداخت افزایش سرمایه باقی نمیماند. نشان می دهد که افزایش دستمزدها در واقع با ایجاد تقاضای بیشتر مصرف کننده، بیکاری را کاهش می دهد.

به عنوان مثال، زمانی که دولت برای یک پل هزینه می پردازد، این پروژه نه تنها ارزش پل را به خروجی اضافه می کند، بلکه به کارگران پل اجازه می دهد مصرف و سرمایه گذاری خود را افزایش دهند، که به کاهش شکاف تولید کمک می کند. یک مصرف کننده به سادگی نرخ تورم 2% را فقط به این دلیل که میانگین چند سال گذشته بوده است، در نظر نمی گیرد. ازدحام زمانی اتفاق میافتد که مخارج دولت به جای افزودن تولید اضافی به اقتصاد، به سادگی جایگزین تولید بخش خصوصی شود. اثرات سیاست مالی را می توان با ازدحام کردن محدود کرد . افزایش عمومی قیمت در کل اقتصاد را تورم می نامند . یک اثر چند برابری وجود دارد که تأثیر مخارج دولت را افزایش می دهد. مطابق با تئوری بیکاری کلاسیک، بیکاری اصطکاکی زمانی رخ می دهد که مشاغل خالی مناسب برای یک کارگر وجود داشته باشد، اما مدت زمان مورد نیاز برای جستجو و یافتن شغل منجر به دوره بیکاری می شود. نوسانات کوتاه مدت ممکن است به عوامل پولی نیز مرتبط باشد، اما تغییرات در تقاضای کل و عرضه کل نیز می تواند بر سطح قیمت تأثیر بگذارد. ازدحام خارج شدن نیز زمانی رخ می دهد که هزینه های دولت نرخ بهره را افزایش می دهد که سرمایه گذاری را محدود می کند.

پس از مصرف، نهاده های طبیعی به عنوان آلودگی و زباله از اقتصاد خارج می شوند. خارج از نظریه اقتصاد کلان، این موضوعات برای همه عوامل اقتصادی از جمله کارگران، مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز مهم است. کینز همچنین توضیح داد که چگونه اثر چند برابری کاهش اندک در مصرف یا سرمایه گذاری را افزایش می دهد و باعث کاهش در کل اقتصاد می شود. به عنوان مثال، کاهش تقاضا به دلیل رکود می تواند منجر به کاهش سطح قیمت و کاهش تورم شود. بانکهای مرکزی که عرضه پول یک کشور را مدیریت میکنند، سعی میکنند با استفاده از سیاستهای پولی از تغییرات سطح قیمتها جلوگیری کنند . سیاست مالی را می توان از طریق تثبیت کننده های خودکار اجرا کرد . قبل از لوکاس، اقتصاددانان عموماً از انتظارات تطبیقی استفاده می کردنددر جایی که فرض بر این بود که کارگزاران به گذشته نزدیک نگاه کنند تا در مورد آینده انتظار داشته باشند. اقتصاددانان محیط زیست بر به حداقل رساندن “آلاینده های تجمعی” تاکید دارند.

28 آلاینده ها بر سلامت انسان و سلامت اکوسیستم تأثیر می گذارند. به این سوال پاسخ می دهد که “در هر سطح قیمتی معین، مقدار کالای مورد نیاز چقدر است؟” این مدل نشان میدهد که چه ترکیبی از نرخهای بهره و تولید، تعادل را هم در بازار کالا و هم در بازار پول تضمین میکند. هنگامی که تقاضا برای کالاها از عرضه بیشتر می شود، شکاف تورمی وجود دارد که در آن تورم کشش تقاضا رخ می دهد و منحنی AD به سمت بالا به سطح قیمت بالاتر تغییر می کند. اقتصاد کلان مفاهیم و متغیرهای مختلفی را در بر می گیرد، اما سه موضوع اصلی برای تحقیقات اقتصاد کلان وجود دارد. زمانی که دولت پروژه های مخارج را به عهده می گیرد، میزان منابع موجود برای استفاده بخش خصوصی را محدود می کند. اقتصاد کلان از حوزه های زمانی تقسیم شده نظریه چرخه تجاری و نظریه پولی سرچشمه می گیرد . اقتصاد کلان و اقتصاد خرد دو رشته عمومی در اقتصاد هستند.

تثبیتکنندههای خودکار از مکانیسمهای مالی معمولی استفاده میکنند اما به محض اینکه اقتصاد دچار رکود شود، اثر میگذارند: هزینههای مزایای بیکاری بهطور خودکار با افزایش بیکاری افزایش مییابد و در یک سیستم مالیات بر درآمد تصاعدی، نرخ مؤثر مالیاتی بهطور خودکار با کاهش درآمد کاهش مییابد. تثبیت کننده های خودکار از تأخیرهای سیاستی سیاست مالی اختیاری رنج نمی برند. بیکاری ساختاری انواع مختلفی از علل احتمالی بیکاری از جمله عدم تطابق بین مهارت های کارگران و مهارت های مورد نیاز برای مشاغل آزاد را پوشش می دهد. سیاست پولی متعارف می تواند در شرایطی مانند تله نقدینگی بی اثر باشد . مانند مدلهای کلاسیک، مدلهای کلاسیک جدید فرض میکردند که قیمتها میتوانند کاملاً تعدیل شوند و سیاست پولی تنها به تغییرات قیمت منجر میشود. بیکاری ساختاری شبیه بیکاری اصطکاکی است زیرا هر دو مشکل تطبیق کارگران با مشاغل خالی را نشان می دهند، اما بیکاری ساختاری علاوه بر فرآیند جستجوی کوتاه مدت، زمان لازم برای کسب مهارت های جدید را نیز پوشش می دهد. ادغام عناصر مکاتب مختلف فکری سنتز جدید نئوکلاسیک نامیده شده است . ↑ بانتون، کارولین. “تئوری رشد نئوکلاسیک توضیح داده شد” . مدلهای RB C با ترکیب معادلات بنیادی از اقتصاد خرد نئوکلاسیک ایجاد شدند.

توسط حمید صباغی

حمید صباغی هستم یک بازاریاب